LIGA MTB

 • Rok 2020

 

Regulamin V-ej edycji

Ligi MTB XC

Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

             

 

           Patronat honorowy – dr Roman SZEŁEMEJ, 

          Prezydent Miasta Wałbrzycha

 

 • ORGANIZATOR:

 

Organizatorem Ligi jest: 

 

 • Ludowy Kolarski Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych ul. Chopina 1a, strona internetowa: pl

 

            Współorganizatorami są:

 

 • Gmina Walim,
 • Gmina Stare Bogaczowice,
 • Gmina Dobromierz,
 • Miasto Jaworzyna Śląska,
 • Miasto Wałbrzych,
 • Miasto Świebodzice,
 • Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,
 • Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne „Aqua-Zdrój” Sp. z o.o.

  w Wałbrzychu,

 • Dolnośląski Związek Kolarski.

 

 • Odpowiedzialnymi za organizację Ligi są:

 

                 Dyrektor Ligi MTB  XC                                          – Mateusz Rosiak,

tel.kom. 604 164 658, 

email: mateusz.rosiak@interia.eu   

 

     Dyrektor techniczny Ligi MTB XC                         – Kamil Miazga, 

tel.kom. 662 712 401,  email: kamilmiazga@wp.pl   

 

     Dyrektor sportowy Ligi MTB XC                            -Władysław Żyndul, 

tel.kom. 503 515 173,  email: sedziakol@wp.pl 

 

 • CEL WYŚCIGU:

 

 • promocja aglomeracji wałbrzyskiej, – popularyzacja zdrowego stylu życia,
 • rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, – rozpowszechnienie kolarstwa górskiego.

 

 • KLASA WYSCIGU:

 

Wyścigi są umieszczone w kalendarzu imprez DZKol, uczestnicy zdobywają punkty do challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego w kategorii młodzik(czka).

 

 • UCZESTNICTWO:

 

 • Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak i niezrzeszeni.
 • Zawodnicy zrzeszeni w kat. kobiety – żakini (2008-2009r.) i młodziczki (2006- ) oraz kat. mężczyzn – żak (2008-2009r.) i młodzik (2006-2007r.),       posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2018 rok licencję.
 • Zawodnicy i zawodniczki uprawiający kolarstwo w szkółkach kolarskich, którzy przedłożą Komisji Sędziowskiej dokument (oświadczenie ostemplowane i podpisane przez nauczyciela, trenera lub instruktora prowadzącego daną szkółkę kolarską) potwierdzający przynależność do danej szkółki kolarskiej.
 • Zawodnicy i zawodniczki niezrzeszeni według niżej wymienionych kategorii wiekowych, którzy w dniu zawodów przedłożą Komisji Sędziowskiej oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach kolarskich, wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikami biorącymi udział w zawodach są zarówno mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej jak i osoby zamieszkujące poza Aglomeracją.
 • Od uczestników zawodów nie będzie pobierana opłata startowa.

 

Kategorie wiekowe zawodników i zawodniczek niezrzeszonych:

 • Dziewczęta i Chłopcy                   2006 i 2007        – 13-14 lat,
 • Dziewczęta i Chłopcy                   2008 i 2009        – 11–12 lat, – Skrzaty Dziewczęta i Chłopcy              ur. 2010 i 2011        –   9-10 lat,
 • Skrzaciątka Dziewczęta i Chłopcy 2012 i 2013     –   7- 8 lat, – Krasnale Dziewczęta i Chłopcy              ur. 2014 i 2015        –   5- 6 lat, – Krasnoludki Dziewczęta i Chłopcy     ur. 2016 – 2018       –   2- 4 lat.

 

Uczestnicy wyścigu muszą posiadać: sprawny rower górski, strój sportowy oraz sztywny kask.

 

 • Terminy wyścigów wchodzących w skład ligi:

 

Wyścig nr 1 – 18.04.2020r. / sobota /      – Walim,

Wyścig nr 2    – 25.04.2020r. / sobota /      – Stare Bogaczowice,

Wyścig nr 3    – 23.05.2020r. / sobota /      – Wałbrzych,

Wyścig nr 4    – 30.05.2020r. / sobota /      – Dobromierz,

Wyścig nr 5    – 27.06.2020r. / sobota /      – Jaworzyna Śląska, Wyścig nr 6    – 12.09.2020r. / sobota /      – Świebodzice,

Wyścig nr 7    – 26.09.2020r. / sobota /     –  Szczawno-Zdrój.

 

 • BIURO WYŚCIGU:

 

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:00, adres biura wyścigu zostanie podany w komunikacie organizacyjnym oddzielnym dla każdego wyścigu. Przedstawiciele ekip i zawodnicy muszą potwierdzić udział w wyścigu w Biurze Zawodów:

 • w godz. od 9:00 do godz. 10:15 – dla kategorii młodzik, młodziczka, żak, żakini, skrzat chłopcy i skrzat dziewczęta, prezentując licencje i

zaświadczenia lekarskie lub oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych/, – a dla kategorii: skrzaciątka, krasnale i krasnoludki do godz. 13:00, przedkładając oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych/. Każdy zawodnik zgłaszający się do udziału w lidze MTB otrzyma numer startowy, który po zakończeniu wyścigu należy zwrócić do organizatora lub Komisji Sędziowskiej, za wydany numer startowy nie będzie pobierany zastaw, w przypadku zagubienia numeru startowego będzie pobierana opłata w wysokości: 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych).   

 

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu zawodów o godz. 10:30  w biurze wyścigu.

                   

Tryb zgłaszania zawodników zostanie określony w komunikacie organizacyjnym oddzielnie dla każdego wyścig. W zgłoszeniach, jeżeli występuje, należy podać nazwę szkółki kolarskiej, do której uczęszcza zawodnik/zawodniczka, brak informacji na temat szkółki kolarskiej jest oświadczeniem o braku przynależności.

 

 • KOLEJNOŚĆ STARTU:

 

Kolejność startu w poszczególnych kategoriach:

 • długość jednej rundy zostanie podana oddzielnie dla każdego wyścigu /miejscowości/ w komunikacie organizacyjnym.

 

– godz. 11:00   – młodzik       

 

dystans – 30 do 45 minut,

godz. 11:02   – młodziczka 

 

dystans – 30 do 45 minut,

godz. 12:00   – żak            

 

– dystans – 15 do 30 minut,

godz. 12:02   – żakini        

 

dystans – 15 do 30 minut,

 • 12:30 – Skrzaty chłopcy,
 • 12:32 – Skrzaty dziewczęta,
 • 13:00 – wyścigi dzieci – Skrzaciątka, Krasnale i Krasnoludki.

 

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości startujących – dotyczy to w szczególności wyścigów w Dobromierzu i Świebodzicach. 

 

 • KLASYFIKACJE

 

Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według niniejszego regulaminu.

W poszczególnych wyścigach uczestnicy rywalizują w klasyfikacji indywidualnej.

Wyścigi w kategorii młodzik, młodziczka, żak i żakini zostaną rozegrane w klasyfikacji open wraz z dziewczętami i chłopcami nieposiadającymi licencji sportowej (niezrzeszonymi) odpowiednio rocznikami. 

Wyścigi w kategoriach Skrzaty i Skrzaciątka zostaną przeprowadzone w klasyfikacji oddzielnej dla chłopców i dziewcząt, natomiast wyścigi w kategorii Krasnale i Krasnoludki w klasyfikacji open chłopców i dziewcząt. Dodatkowo zostanie sporządzona oddzielna klasyfikacja dla zawodników posiadających licencje sportowe w kategoriach młodzik, młodziczka do challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

 

Po rozegraniu wszystkich siedmiu wyścigów zostanie sporządzona klasyfikacja indywidualna open dla kategorii: młodzik, młodziczka, żak, żakini i skrzaty /oddzielnie dziewczęta i chłopcy/ oraz drużynowa /klubowa – tylko dla zawodników posiadających licencje sportowe/ i drużynowa dla szkółek kolarskich, według następujących zasad:

 

Do tych klasyfikacji punktuje 10-ciu najlepszych zawodników i zawodniczek open w kategorii wiekowej młodzik, młodziczka, żak, żakini i skrzaty według poniższej punktacji:

 

– 1-sze miejsce

12 pkt. 

– 2-gie miejsce

10 pkt. 

– 3-cie miejsce

  8 pkt. 

– 4-te miejsce 

  7 pkt.

– 5-te miejsce  

  6 pkt.

– 6-te miejsce   

  5 pkt.

– 7-me miejsce

  4 pkt.

– 8-me miejsce 

  3 pkt.

– 9-te miejsce   

  2 pkt.

– 10-te miejsce

  1 pkt.

 

Zwycięzcą w klasyfikacji indywidualnej zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) zgromadzi największą ilość punktów łącznie z pięciu wyścigów, w których uzyskał najlepszy wynik. Przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zawodnika lub zawodniczki podczas wyścigu finałowego w Szczawnie Zdroju, w przypadku gdyby zawodnicy lub zawodniczki posiadający jednakowa ilość punktów nie uczestniczyli w wyścigu nr 7 w Szczawnie Zdroju, decydować będzie kolejność z poprzedniego wyścigu, np.: nr 6 w ……………………., nr 5 w ……………………………… itd.  

 

Zwycięzcą w klasyfikacji drużynowej zostanie ten klub lub szkółka kolarska, który zgromadzi największą ilość punktów łącznie w punktowanych kategoriach wiekowych ze wszystkich siedmiu wyścigów. Przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zawodniczki w kategorii, żakini w klasyfikacji łącznej, w przypadku, gdy nie będzie żakini, decyduje lepsze miejsce w kategorii żak, następnie młodziczka i młodzik.

 

 

 

 

 

 • NAGRODY

 

W poszczególnych wyścigach trzej pierwsi zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale opisane dla danego wyścigu, natomiast pozostali uczestnicy medale za uczestnictwo.

 

Zawodnicy, którzy w klasyfikacji indywidualnej za wszystkie wyścigi zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają:

 • młodzik                  – Puchary Wójta Gminy Walim.
 • młodziczka          – Puchary Wójta Gminy Stare Bogaczowice.
 • żak                   – Puchary Wójta Gminy Dobromierz,
 • żakini          – Puchary Burmistrza Jaworzyna Śląska,
 • skrzat – chłopcy – Puchary Burmistrza Świebodzic,
 • skrzat – dziewczęta – Puchary Burmistrza Szczawna – Zdroju.

 

Zwycięska drużyna w klasyfikacji klubowej otrzyma Puchar Prezydenta Miasta

Wałbrzycha, natomiast drużyny klubowe, które zajmą miejsca drugie i trzecie Puchary Ligi MTB – Puchary Prezesa Wałbrzyskiego Centrum Sportowo Rekreacyjnego „AquaZdrój” Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

 

Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji szkółek kolarskich otrzymają Puchary Prezesa DZKol.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby.
 • Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. • Współorganizator danego wyścigu zapewnia opiekę lekarską podczas
 • zawodów.
 • Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.
 • Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Sportowy Ligi w porozumieniu z Sędzią Głównym i organizatorem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

 

Regulamin zatwierdzony przez

DZKOL w dniu   03.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu zawodów

 

LIGA MTB AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ 2020

 

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………….., 

 

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………, 

 

legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………, 

 

oświadczam, że: 

 

– jestem rodzicem / prawnym opiekunem/ (niepotrzebne skreślić) zgłaszanego do udziału w zawodach kolarskich w ramach Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej 2020,

 

(imię i nazwisko uczestnika):……………………………………………………………………………………….

 

Urodzonego dnia: ………………………………………. w …………………………………………………………………

(nazywany dalej Podopiecznym)

 

 • zapoznałem się z Regulaminem Zawodów i akceptuję go bez zastrzeżeń,
 • zgadzam się na udział Podopiecznego w zawodach kolarskich w ramach Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej 2020,
 • ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego,
 • jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność,
 • jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych, jakie wiążą się z jazdą sportową na rowerze i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego,
 • jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet, jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską,
 • wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  

                Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

LISTA ZGŁOSZEŃ

Wyścig nr 1 – /miejscowość/ WALIM – /data/ 18 kwietnia 2020r.

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZIK – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZICZKA – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAK – /2008 i 2009/

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAKINI – /2008 i 2009/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT CHŁOPCY – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT DZIEWCZĘTA – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA CHŁOPCY – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA DZIEWCZĘTA – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNALE – /2014 i 2015/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNOLUDKI – /2016 i 2018/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

              Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

LISTA ZGŁOSZEŃ

Wyścig nr 2 – /miejscowość/ STARE BOGACZOWICE – /data/ 25 kwietnia 2020r.

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZIK – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZICZKA – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAK – /2008 i 2009/

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAKINI – /2008 i 2009/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT CHŁOPCY – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT DZIEWCZĘTA – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA CHŁOPCY – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA DZIEWCZĘTA – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNALE – /2014 i 2015/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNOLUDKI – /2016 i 2018/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

              Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

LISTA ZGŁOSZEŃ

Wyścig nr 3 – /miejscowość/ WAŁBRZYCH – /data/ 23 maja 2020r.

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZIK – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZICZKA – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAK – /2008 i 2009/

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAKINI – /2008 i 2009/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT CHŁOPCY – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT DZIEWCZĘTA – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA CHŁOPCY – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA DZIEWCZĘTA – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNALE – /2014 i 2015/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNOLUDKI – /2016 i 2018/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

            Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

LISTA ZGŁOSZEŃ

Wyścig nr 4 – /miejscowość/ DOBROMIERZ – /data/ 30 maja 2020r.

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZIK – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZICZKA – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAK – /2008 i 2009/

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAKINI – /2008 i 2009/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT CHŁOPCY – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT DZIEWCZĘTA – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA CHŁOPCY – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA DZIEWCZĘTA – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNALE – /2014 i 2015/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNOLUDKI – /2016 i 2018/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

Komunikat w przygotowaniu.

Komunikat w przygotowaniu.

Komunikat w przygotowaniu.