LIGA MTB

 • Rok 2020

 

Regulamin V-ej edycji

Ligi MTB XC

Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

             

 

           Patronat honorowy – dr Roman SZEŁEMEJ, 

          Prezydent Miasta Wałbrzycha

 

 • ORGANIZATOR:

Organizatorem Ligi jest: 

 

 • Ludowy Kolarski Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych ul. Chopina 1a, strona internetowa: pl

 

            Współorganizatorami są:

 

 • Gmina Walim,
 • Gmina Stare Bogaczowice,
 • Gmina Dobromierz,
 • Miasto Jaworzyna Śląska,
 • Miasto Wałbrzych,
 • Miasto Świebodzice,
 • Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój,
 • Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne „Aqua-Zdrój” Sp. z o.o.

  w Wałbrzychu,

 • Dolnośląski Związek Kolarski.

 

 • Odpowiedzialnymi za organizację Ligi są:

                 Dyrektor Ligi MTB  XC                                          – Mateusz Rosiak,

tel.kom. 604 164 658, 

email: mateusz.rosiak@interia.eu   

     Dyrektor techniczny Ligi MTB XC                         – Kamil Miazga, 

tel.kom. 662 712 401,  email: kamilmiazga@wp.pl   

     Dyrektor sportowy Ligi MTB XC                            -Władysław Żyndul, 

tel.kom. 503 515 173,  email: sedziakol@wp.pl 

 

 • CEL WYŚCIGU:
 • promocja aglomeracji wałbrzyskiej, – popularyzacja zdrowego stylu życia,
 • rozwój sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, – rozpowszechnienie kolarstwa górskiego.
 • KLASA WYSCIGU:

 

Wyścigi są umieszczone w kalendarzu imprez DZKol, uczestnicy zdobywają punkty do challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego w kategorii młodzik(czka).

 • UCZESTNICTWO:
 • Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy zarówno zrzeszeni w klubach sportowych jak i niezrzeszeni.
 • Zawodnicy zrzeszeni w kat. kobiety – żakini (2008-2009r.) i młodziczki (2006- ) oraz kat. mężczyzn – żak (2008-2009r.) i młodzik (2006-2007r.),       posiadający aktualne badania lekarskie i ważną na 2018 rok licencję.
 • Zawodnicy i zawodniczki uprawiający kolarstwo w szkółkach kolarskich, którzy przedłożą Komisji Sędziowskiej dokument (oświadczenie ostemplowane i podpisane przez nauczyciela, trenera lub instruktora prowadzącego daną szkółkę kolarską) potwierdzający przynależność do danej szkółki kolarskiej.
 • Zawodnicy i zawodniczki niezrzeszeni według niżej wymienionych kategorii wiekowych, którzy w dniu zawodów przedłożą Komisji Sędziowskiej oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach kolarskich, wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Uczestnikami biorącymi udział w zawodach są zarówno mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej jak i osoby zamieszkujące poza Aglomeracją.
 • Od uczestników zawodów nie będzie pobierana opłata startowa.

Kategorie wiekowe zawodników i zawodniczek niezrzeszonych:

 • Dziewczęta i Chłopcy                   2006 i 2007        – 13-14 lat,
 • Dziewczęta i Chłopcy                   2008 i 2009        – 11–12 lat, – Skrzaty Dziewczęta i Chłopcy              ur. 2010 i 2011        –   9-10 lat,
 • Skrzaciątka Dziewczęta i Chłopcy 2012 i 2013     –   7- 8 lat, – Krasnale Dziewczęta i Chłopcy              ur. 2014 i 2015        –   5- 6 lat, – Krasnoludki Dziewczęta i Chłopcy     ur. 2016 – 2018       –   2- 4 lat.

Uczestnicy wyścigu muszą posiadać: sprawny rower górski, strój sportowy oraz sztywny kask.

 • Terminy wyścigów wchodzących w skład ligi:

 

Wyścig nr 1 – 18.04.2020r. / sobota /      – Walim,

Wyścig nr 2    – 25.04.2020r. / sobota /      – Stare Bogaczowice,

Wyścig nr 3    – 23.05.2020r. / sobota /      – Wałbrzych,

Wyścig nr 4    – 30.05.2020r. / sobota /      – Dobromierz,

Wyścig nr 5    – 27.06.2020r. / sobota /      – Jaworzyna Śląska, Wyścig nr 6    – 12.09.2020r. / sobota /      – Świebodzice,

Wyścig nr 7    – 26.09.2020r. / sobota /     –  Szczawno-Zdrój.

 • BIURO WYŚCIGU:

 

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu zawodów od godz. 9:00, adres biura wyścigu zostanie podany w komunikacie organizacyjnym oddzielnym dla każdego wyścigu. Przedstawiciele ekip i zawodnicy muszą potwierdzić udział w wyścigu w Biurze Zawodów:

 • w godz. od 9:00 do godz. 10:15 – dla kategorii młodzik, młodziczka, żak, żakini, skrzat chłopcy i skrzat dziewczęta, prezentując licencje i

zaświadczenia lekarskie lub oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych/, – a dla kategorii: skrzaciątka, krasnale i krasnoludki do godz. 13:00, przedkładając oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych/. Każdy zawodnik zgłaszający się do udziału w lidze MTB otrzyma numer startowy, który po zakończeniu wyścigu należy zwrócić do organizatora lub Komisji Sędziowskiej, za wydany numer startowy nie będzie pobierany zastaw, w przypadku zagubienia numeru startowego będzie pobierana opłata w wysokości: 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych).   

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej w dniu zawodów o godz. 10:30  w biurze wyścigu.

Tryb zgłaszania zawodników zostanie określony w komunikacie organizacyjnym oddzielnie dla każdego wyścig. W zgłoszeniach, jeżeli występuje, należy podać nazwę szkółki kolarskiej, do której uczęszcza zawodnik/zawodniczka, brak informacji na temat szkółki kolarskiej jest oświadczeniem o braku przynależności.

 • KOLEJNOŚĆ STARTU:

 

Kolejność startu w poszczególnych kategoriach:

 • długość jednej rundy zostanie podana oddzielnie dla każdego wyścigu /miejscowości/ w komunikacie organizacyjnym.

– godz. 11:00   – młodzik       

 

dystans – 30 do 45 minut,

godz. 11:02   – młodziczka 

 

dystans – 30 do 45 minut,

godz. 12:00   – żak            

 

– dystans – 15 do 30 minut,

godz. 12:02   – żakini        

 

dystans – 15 do 30 minut,

 • 12:30 – Skrzaty chłopcy,
 • 12:32 – Skrzaty dziewczęta,
 • 13:00 – wyścigi dzieci – Skrzaciątka, Krasnale i Krasnoludki.

 

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu poszczególnych grup wiekowych w zależności od ilości startujących – dotyczy to w szczególności wyścigów w Dobromierzu i Świebodzicach. 

 

 • KLASYFIKACJE

 

Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według niniejszego regulaminu.

W poszczególnych wyścigach uczestnicy rywalizują w klasyfikacji indywidualnej.

Wyścigi w kategorii młodzik, młodziczka, żak i żakini zostaną rozegrane w klasyfikacji open wraz z dziewczętami i chłopcami nieposiadającymi licencji sportowej (niezrzeszonymi) odpowiednio rocznikami. 

Wyścigi w kategoriach Skrzaty i Skrzaciątka zostaną przeprowadzone w klasyfikacji oddzielnej dla chłopców i dziewcząt, natomiast wyścigi w kategorii Krasnale i Krasnoludki w klasyfikacji open chłopców i dziewcząt. Dodatkowo zostanie sporządzona oddzielna klasyfikacja dla zawodników posiadających licencje sportowe w kategoriach młodzik, młodziczka do challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

Po rozegraniu wszystkich siedmiu wyścigów zostanie sporządzona klasyfikacja indywidualna open dla kategorii: młodzik, młodziczka, żak, żakini i skrzaty /oddzielnie dziewczęta i chłopcy/ oraz drużynowa /klubowa – tylko dla zawodników posiadających licencje sportowe/ i drużynowa dla szkółek kolarskich, według następujących zasad:

Do tych klasyfikacji punktuje 10-ciu najlepszych zawodników i zawodniczek open w kategorii wiekowej młodzik, młodziczka, żak, żakini i skrzaty według poniższej punktacji:

– 1-sze miejsce

12 pkt. 

– 2-gie miejsce

10 pkt. 

– 3-cie miejsce

  8 pkt. 

– 4-te miejsce 

  7 pkt.

– 5-te miejsce  

  6 pkt.

– 6-te miejsce   

  5 pkt.

– 7-me miejsce

  4 pkt.

– 8-me miejsce 

  3 pkt.

– 9-te miejsce   

  2 pkt.

– 10-te miejsce

  1 pkt.

Zwycięzcą w klasyfikacji indywidualnej zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) zgromadzi największą ilość punktów łącznie z pięciu wyścigów, w których uzyskał najlepszy wynik. Przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zawodnika lub zawodniczki podczas wyścigu finałowego w Szczawnie Zdroju, w przypadku gdyby zawodnicy lub zawodniczki posiadający jednakowa ilość punktów nie uczestniczyli w wyścigu nr 7 w Szczawnie Zdroju, decydować będzie kolejność z poprzedniego wyścigu, np.: nr 6 w ……………………., nr 5 w ……………………………… itd.  

Zwycięzcą w klasyfikacji drużynowej zostanie ten klub lub szkółka kolarska, który zgromadzi największą ilość punktów łącznie w punktowanych kategoriach wiekowych ze wszystkich siedmiu wyścigów. Przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce zawodniczki w kategorii, żakini w klasyfikacji łącznej, w przypadku, gdy nie będzie żakini, decyduje lepsze miejsce w kategorii żak, następnie młodziczka i młodzik.

 • NAGRODY

W poszczególnych wyścigach trzej pierwsi zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale opisane dla danego wyścigu, natomiast pozostali uczestnicy medale za uczestnictwo.

Zawodnicy, którzy w klasyfikacji indywidualnej za wszystkie wyścigi zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają:

 • młodzik                  – Puchary Wójta Gminy Walim.
 • młodziczka          – Puchary Wójta Gminy Stare Bogaczowice.
 • żak                   – Puchary Wójta Gminy Dobromierz,
 • żakini          – Puchary Burmistrza Jaworzyna Śląska,
 • skrzat – chłopcy – Puchary Burmistrza Świebodzic,
 • skrzat – dziewczęta – Puchary Burmistrza Szczawna – Zdroju.

Zwycięska drużyna w klasyfikacji klubowej otrzyma Puchar Prezydenta Miasta

Wałbrzycha, natomiast drużyny klubowe, które zajmą miejsca drugie i trzecie Puchary Ligi MTB – Puchary Prezesa Wałbrzyskiego Centrum Sportowo Rekreacyjnego „AquaZdrój” Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji szkółek kolarskich otrzymają Puchary Prezesa DZKol.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 • Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby.
 • Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność. • Współorganizator danego wyścigu zapewnia opiekę lekarską podczas
 • zawodów.
 • Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.
 • Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Sportowy Ligi w porozumieniu z Sędzią Głównym i organizatorem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

Regulamin zatwierdzony przez

DZKOL w dniu   03.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu zawodów

 

LIGA MTB AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ 2020

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………….., 

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………………………………, 

legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………………………………………………………, 

oświadczam, że: 

 

– jestem rodzicem / prawnym opiekunem/ (niepotrzebne skreślić) zgłaszanego do udziału w zawodach kolarskich w ramach Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej 2020,

 

(imię i nazwisko uczestnika):……………………………………………………………………………………….

 

Urodzonego dnia: ………………………………………. w …………………………………………………………………

(nazywany dalej Podopiecznym)

 

 • zapoznałem się z Regulaminem Zawodów i akceptuję go bez zastrzeżeń,
 • zgadzam się na udział Podopiecznego w zawodach kolarskich w ramach Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej 2020,
 • ponoszę pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Podopiecznego,
 • jestem świadomy stanu zdrowia Podopiecznego i pozwala mu on na aktywny udział w zawodach kolarskich ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę pełną i wyłączną odpowiedzialność,
 • jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych i psychicznych, jakie wiążą się z jazdą sportową na rowerze i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu Podopiecznego,
 • jeżeli tylko stan zdrowia Podopiecznego pogorszy się, zaprzestanie on aktywnego uczestnictwa w zawodach, nawet, jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą lekarską,
 • wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zawodów oraz w czasie, kiedy przebywa on w miejscu ich rozgrywania, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem wszelkich mediów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania Podopiecznego. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  

                Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

LISTA ZGŁOSZEŃ

Wyścig nr 1 – /miejscowość/ WALIM – /data/ 18 kwietnia 2020r.

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZIK – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZICZKA – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAK – /2008 i 2009/

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAKINI – /2008 i 2009/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT CHŁOPCY – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZAT DZIEWCZĘTA – /2010 i 2011/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA CHŁOPCY – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: SKRZACIĄTKA DZIEWCZĘTA – /2012 i 2013/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNALE – /2014 i 2015/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KRASNOLUDKI – /2016 i 2018/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

  

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

WYNIKI

Wyścig nr 2 – /miejscowość/ WAŁBRZYCH – /data/ 25 lipca 2020r.

 

Kategoria: MŁODZIK /2005 i 2006/– klasyfikacja open

Dystans:  5 x 2,7 = 13,5 km                                                                                                               średnia prędkość zwycięzcy: 22,62 km/h         

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

35

100 660 205 07

2006

Staniewski Wiktor

Klub Sportowy 64-sto Leszno

0:35:49

2.

6

100 837 638 27

 2006

 Purzyński Bruno

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:36:40

3.

5

100 927 787 63

2006

Bakalarz Szymon

DREAM BIKE Bielawa

0:37:08

4.

10

100 945 323 42

2006

Szymański Paweł

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:37:18

5.

15

101 060 155 26

 2006

 Piech Dawid

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:39:12

6.

21

100 920 668 25

2006

Gułaj Kajetan

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

0:39:15

7.

17

101 060 153 24

 2007

 Bronowicki Tomasz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:40:14

8.

30

100 539 443 10

2006

Szkudłapski Patryk

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

0:42:29

9.

19

101 060 154 25

2006

Kobza Maciej

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:42:45

10.

36

100 885 239 01

2007

Drożdzyński Bartosz

Klub Sportowy 64-sto Leszno

0:43:06

11.

7

100 974 597 22

 2007

Dankiewicz Kacper

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:44:18

12.

24

100 767 802 31

2007

Abramek Jakub

LKKS Górnik Wałbrzych

0:44:25

13.

20

101 008 363 32

2006

Puzio Wojciech

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:44:25

14.

16

101 060 156 27

 2007

Copija Bartosz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

– 1 okr.

15.

26

100 779 496 85

2006

Uher Patryk 

LKKS Górnik Wałbrzych

– 1 okr.

16.

9

100 945 256 72

2007

Szachewicz A dam

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

– 1 okr.

17.

14

 

 2007

Gorący Mikołaj

Gmina Nowa Ruda

– 1 okr.

18.

29

100 780 379 95

2007

Sacha Wit

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

– 1 okr.

19.

22

 

 2007

 Nadziejko Patryk

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

– 1 okr.

20.

27

100 780 417 36

2006

Smereczniak  Krystian

Jaworzyna Śląska

– 1 okr.

21.

4

100 779 475 64

2007

Jarosławski Arkadiusz

UKKS ORIENS Chojnów

– 1 okr.

22.

3

100 619 537 79

2006

Pułka Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

– 1 okr.

23.

13

 

 2007

 Gorący Antoni

 Gmina Nowa Ruda

– 1 okr.

24.

28

 

 2007

 Kasperek Bar tosz

 Jaworzyna Śląska

– 1 okr.

25.

18

101 060 144 15

2007

 Kowalczyk Mateusz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

– 1 okr.

26.

37

 

2007

Kusterka Tymoteusz

MTB Walim

– 1 okr.

27.

32

 

2007

Urbaniak Kajetan

Borówno

– 1 okr.

28.

11

101 062 817 69

2007

Cieślak Tomasz

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

– 1 okr.

29.

23

101 061 086 84

2007

 YepishkaArtsiom

LKKS Górnik Wałbrzych

– 2 okr.

 

Wystartowało 29 zawodników, ukończyło 29 zawodników.                                                                          

Kategoria: MŁODZIK /2005 i 2006/– klasyfikacja do chalangeu DZKol

 

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

35

100 660 205 07

2006

Staniewski Wiktor

Klub Sportowy 64-sto Leszno

0:35:49

2.

6

100 837 638 27

 2006

 Purzyński Bruno

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:36:40

3.

5

100 927 787 63

2006

Bakalarz Szymon

DREAM BIKE Bielawa

0:37:08

4.

10

100 945 323 42

2006

Szymański Paweł

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:37:18

5.

15

101 060 155 26

 2006

 Piech Dawid

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:39:12

6.

21

100 920 668 25

2006

Gułaj Kajetan

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

0:39:15

7.

17

101 060 153 24

 2007

 Bronowicki Tomasz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:40:14

8.

30

100 539 443 10

2006

Szkudłapski Patryk

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

0:42:29

9.

19

101 060 154 25

2006

Kobza Maciej

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:42:45

10.

36

100 885 239 01

2007

Drożdzyński Bartosz

Klub Sportowy 64-sto Leszno

0:43:06

11.

7

100 974 597 22

 2007

Dankiewicz Kacper

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:44:18

12.

24

100 767 802 31

2007

Abramek Jakub

LKKS Górnik Wałbrzych

0:44:25

13.

20

101 008 363 32

2006

Puzio Wojciech

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:44:25

14.

16

101 060 156 27

 2007

Copija Bartosz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

– 1 okr.

15.

26

100 779 496 85

2006

Uher Patryk 

LKKS Górnik Wałbrzych

– 1 okr.

16.

9

100 945 256 72

2007

Szachewicz A dam

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

– 1 okr.

17.

29

100 780 379 95

2007

Sacha Wit

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

– 1 okr.

18.

27

100 780 417 36

2006

Smereczniak  Krystian

Jaworzyna Śląska

– 1 okr.

19.

4

100 779 475 64

2007

Jarosławski Arkadiusz

UKKS ORIENS Chojnów

– 1 okr.

20.

3

100 619 537 79

2006

Pułka Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

– 1 okr.

21.

18

101 060 144 15

2007

 Kowalczyk Mateusz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

– 1 okr.

22.

11

101 062 817 69

2007

Cieślak Tomasz

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

– 1 okr.

23.

23

101 061 086 84

2007

 YepishkaArtsiom

LKKS Górnik Wałbrzych

– 2 okr.

 

Kategoria: MŁODZICZKA /2005 i 2006/– klasyfikacja open

Dystans:  4 x 2,7 = 10,8 km                                                                                                               średnia prędkość zwycięzcy: 18,91 km/h         

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

41

100 628 901 34

2006

Fijałkowska Emilia

 Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:34:16

2.

42

100 951 302 07

2006

Głodek Wiktoria

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

0:38:21

3.

45

100 836 708 67

2006

Biernat Klaudia

LKKS Górnik Wałbrzych

0:39:53

4.

43

 

 2007

Urbanek Dagmara

Gmina Nowa Ruda

– 1 okr.

 

Wystartowało 4  zawodniczki, ukończyło 4 zawodniczki.                                                                          

Kategoria: MŁODZICZKA /2005 i 2006/– klasyfikacja do chalangeu DZKol

 

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

41

100 628 901 34

2006

Fijałkowska Emilia

 Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:34:16

2.

42

100 951 302 07

2006

Głodek Wiktoria

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

0:38:21

3.

45

100 836 708 67

2006

Biernat Klaudia

LKKS Górnik Wałbrzych

0:39:53

 

 

 

 

Kategoria ŻAK – /2007 i 2008/

Dystans:  4 x 2,7 = 10,8 km                                                                                                               średnia prędkość zwycięzcy: 20,67 km/h         

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID / NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

46

100 889 291 76

2008

Legieć Mikołaj

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda 

0:31:21

2.

51

100 929 848 87

2008

Bereźnicki Kosma

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

0:32:43

3.

56

 

 2009

 Drozdowski Adam

MKS Polkowice

0:33:33

4.

53

101 061 021 19

2008

Skokun Piotr

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:34:24

5.

74

100 885 244 06

2008

Bartkowiak Bartosz

Klub Sportowy 64-sto Leszno

0:34:26

6.

73

 

2008

Gogol Piotr

Szkółka Kolarska Głogów

0:35:44

7.

47

100 889 330 18

2008

Kubas Igor

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

0:36:12

8.

55

101 060 172 43

2008

Nosek Adrian

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:36:59

9.

57

100 945 242 58

 2008

 Imieliński Krzysztof

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:37:08

10.

63

 

 2008

 Tomczak Piotr

 Jaworzyna Śląska

0:37:12

11.

75

100 885 235 94

2008

Mizuro Kacper

Klub Sportowy 64-sto Leszno

0:37:47

12.

69

100 915 515 13

2008

Filipowicz Antoni

UKKS ORIENS Chojnów

0:37:49

13.

67

101 049 818 68

2009

Balwierz Ziemowit

UKKS ORIENS Chojnów

0:38:08

14.

48

100 889 273 58

2008

Konarski Kajetan

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

0:38:08

15.

52

101 056 178 26

 2009

 Gułaj Mikołaj

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

0:39:36

16.

49

101 069 229 79

 2009

 Pewniak Bartosz

UKS Centrum Nowa Ruda

0:41:03

17.

60

101 062 816 68

2009

Żełubowski Adam

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

-1 okr.

18.

70

100 915 626 27

2008

Marciniec Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

-1 okr.

19.

64

 

2008

Romaniecki Marcin

Jaworzyna Ślaska

-1 okr.

20.

59

101 062 804 56

2008

Iakovlev Rusłan

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

-1 okr.

21.

68

100 915 522 20

2008

Graban Kamil

UKKS ORIENS Chojnów

-1 okr.

22.

76

 

2009

Juchniewicz Maciej

MTB Walim

-1 okr.

23.

71

101 049 826 76

 2009

 Michnej Marcel

UKKS ORIENS Chojnów

-1 okr.

24.

72

101 061 087 85

 2008

Machura Szymon

LKKS Górnik Wałbrzych

-1 okr.

25.

66

 

2008

Miklaszewski Adrian

Jaworzyna Śląska

-1 okr.

26.

77

 

2008

Buczyński Kornel

MTB Walim

-1 okr.

 

Wystartowało 26 zawodników, ukończyło 26 zawodników.                                                                          

 

Kategoria: ŻAKINI – /2007 i 2008/

Dystans:  3 x 2,7 = 8,1 km                                                                                                                  średnia prędkość zwycięzcy: 19,05 km/h         

 

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID / NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

81

100 920 868 10

2008

Bielawska Anna

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

0:25:31

2.

82

 

2008

Molska Amelia

KKW Wałbrzych

0:28:38

3.

85

100 929 960 05

2008

Domaniecka Aleksandra

Klub Sportowy 64-sto Leszno

0:28:47

4.

86

 

2008

Popławska Joanna

Wrocław

0:32:37

5.

83

 

 2009

Grempka Natalia

LKKS Górnik Wałbrzych

0:33:07

6.

84

 

 2009

 Kuniczuk Wiktoria

Gmina Nowa Ruda

-1 okr.

 

Wystartowało 6 zawodniczek, ukończyło 6  zawodniczek.                                                                          

Kategoria: SKRZAT CHŁOPCY – /2009 i 2010/

Dystans:  3 x 2,7 = 8,1 km                                                                                                          średnia prędkość zwycięzcy: 17,58 km/h         

M-ce

Nr start.

NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

95

 

 2011

 Bereźnicki Mikołaj

 Jelenia Góra

0:27:39

2.

91

 

 2011

 Kurpiewski Ryszard

Wrocław

0:28:10

3.

94

 

2011

Prokopski Rafał

Wrocław

0:29:07

4.

96

 

 2010

 Marciniec Igor

 Chojnów 

0:30:55

5.

97

 

2010

Jarosławski  Szymon

 Chojnów

0:33:20

6.

92

 

2010

 Wrembel Szymon

 Wrocław

0:36:05

7.

108

 

2010

Skalski Adrian

Wałbrzych

0:36:17

8.

111

 

2010

Brudziński Wojciech

Jelenia Góra

0:36:24

9.

104

 

2011

Pindel Franciszek

Gmina Nowa Ruda

0:37:10

10.

98

 

 2010

Równanek Filip

Chojnów

0:37:45

11.

109

 

2011

Lamorski Wiktor

Nowa Ruda

0:37:45

12.

110

 

2010

Urbaniak Mikołaj

Borówno

0:37:45

13.

105

 

2011

Oberman Damian

Jaworzyna Śląska

0:37:45

14.

101

 

 2010

 Bury Marcel

 Szkółka Kolarska Przedmoście

-1 okr.

15.

107

 

 2011

 Selent Mateusz

 Wałbrzych

-1 okr.

16.

93

 

2011

Kowalewski Oskar

Wrocław

-1 okr.

 

Wystartowało 16 zawodników, ukończyło 16 zawodników.                                                                          

Kategoria: SKRZAT DZIEWCZĘTA – /2009 i 2010/

Dystans:  2 x 2,7 = 5,4 km                                                                                                     średnia prędkość zwycięzcy: 19,15 km/h         

M-ce

Nr start.

NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

116

 

2010

 Piróg Natalia

Huzar BikeAcademy

0:16:55

2.

121

 

2010

Januszewicz Karolina

Wałbrzych

0:19:29

3.

120

 

2010

Ziółkowska Natalia

Wałbrzych

0:24:11

4.

117

 

2010

Tomczak Barbara

Jaworzyna Śląska

0:27:20

5.

123

 

2010

Pietraszkiewicz Milena

Nowa Ruda

0:31:00

6.

122

 

2010

Tyl Zuzanna

Kłodzko

0:31:00

 

Wystartowało 6 zawodniczek, ukończyło6 zawodniczek.                                                                          

 

Kategoria: SKRZACIĄTKA CHŁOPCY – /2011 i 2012/

Dystans:  3 x 0,64 = 1,92 km                                                                                                                                 czas zwycięzcy: 0:10:11 h 

M-ce

Nr start.

NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

131

 

2012

Ratajczyk Paweł

Głuchołazy

2.

133

 

2013

 Bąk Tymoteusz

 Szkółka Kolarska Gościęcin

3.

132

 

2012

Pydych Szymon

Głuchołazy

4.

138

 

2013

 Bagrowski Stanisław

Wrocław

5.

145

 

2012

Poschlod Patryk

Wrocław

6.

134

 

2012

 Litwiński Mikołaj

 Wałbrzych

7.

137

 

2012

Leśniewski  Szymon

Świdnica

8.

136

 

2012

 Konarski Antoni

 Nowa Ruda

9.

142

 

2012

Kujat Tomasz

 Świebodzice

10.

146

 

2013

Brudziński Kajetan

Jelenia Góra

11.

135

 

2013

Borkowski Aleksander

Jaworzyna Śląska

12.

141

 

2013

 Głodek Kacper

 Jelenia Góra

13.

144

 

2012

Urbanek Miron

Gmina Nowa Ruda

14.

140

 

2013

 Grzesiak Miłosz

 Wałbrzych

 

Kategoria: SKRZACIĄTKA DZIEWCZĘTA – /2011 i 2012/

Dystans:  2 x 0,64 = 1,28 km                                                                                                                                    czas zwycięzcy: 0:09:21 h 

M-ce

Nr start.

NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

161

 

2013

Kalecińska Olga

Wrocław

2.

164

 

2012

Maciejewska Dominika

Szkółka Kolarska Jerzmanowa

3.

162

 

2012

Drahan Hanna

 Wałbrzych

4.

163

 

2013

Konsewicz Jagoda

 Wałbrzych

 

 

Kategoria: KRASNALE – /2013 i 2014/

Dystans:  2 x 0,2 = 0,4 km                                                                                                                                                 

M-ce

Nr start.

 

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

77

 

2014

Szczepańska Anna

Jaworzyna Śląska

1.

182

 

2015

Maciejewska Patrycja

Szkółka Kolarska Jerzmanowa

1.

178

 

2014

 Stolarczyk Julia

 Wałbrzych

1.

185

 

2014

Domaniecka Nina

Lubin

1.

191

 

2014

Tchorowska Katarzyna

Wałbrzych

1.

180

 

2015

 Marciniak Joanna

 Wałbrzych

1.

96

 

2014

Szachewicz Magdalena

Wrocław

1.

88

 

2014

Oblicki Jan

Jelenia Góra

1.

184

 

2014

Laskowski Eliasz

Głuchołazy

1.

89

 

2015

 Leśniewski Krzysztof

 Świdnica

1.

179

 

2014

Dobrochowski Franciszek

Świebodzice

1.

174

 

2015

Rak Szymon

Święcko

1.

91

 

2014

Jarosławski Sebastian

Chojnów

1.

48

 

2014

Zysk Victor

Jelenia Góra

1.

173

 

2015

Drahan Aleksander

 Wałbrzych

1.

189

 

2015

Gorczyca Franciszek

Jelenia Góra

1.

193

 

2015

Grzesiak Tymon 

 Wałbrzych

1.

64

 

2014

Tomaszewski Krzysztof

Wałbrzych

1.

177

 

2015

Palimąka Krzysztof

Bielawa

1.

200

 

2015

Tomaszewski Jerzy

Wałbrzych

1.

67

 

2015

Miazga Jan

 Wałbrzych

 

 

Kategoria: KRASNOLUDKI – /2015 i 2017/

Dystans:  1 x 0,3 = 0,3 km                                                                                                                                                 

M-ce

Nr start.

 

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

186

 

2017

Tyl Maciej

Kłodzko

1.

169

 

 2016

 Drahan Ksawery

 Wałbrzych

1.

172

 

2016

Lebkowska Ewelina

Wałbrzych

1.

31

 

 2016

Rosiak Gracjan

 Wałbrzych

1.

97

 

2017

Kupniewska Olga

Pietrzykowice

1.

176

 

2018

Karpiński Błażej

Wałbrzych

1.

170

 

2018

Drahan Kajetan

Wałbrzych

1.

190

 

2018

Kluss Natalia

Wałbrzych

1.

175

 

2017

Rak Błażej

Święcko

1.

84

 

 2018

Drahan Franciszek

 Wałbrzych

1.

171

 

2016

Obucki Igor

Jelenia Góra

1.

168

 

2016

Zysk Mira

Jelenia Góra

 

 

KLASYFIKACJA GENERALNA

po rozegraniu wyścigu w Starych Bogaczowicach

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Kategoria: MŁODZIK /2006 i 2007/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

6

100 837 638 27

 2006

Purzyński Bruno

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

18

2.

5

100 927 787 63

2006

Bakalarz Szymon

DREAM BIKE Bielawa

18

3.

15

101 060 155 26

 2006

 Piech Dawid

GLKS VICTORIA Głuchołazy

13

4.

35

100 660 205 07

2006

Staniewski Wiktor

Klub Sportowy 64-sto Leszno

12

5.

2

100 551 620 62

2006

Jeżewski Konrad

UKKS ORIENS Chojnów

12

6.

21

100 920 668 25

2006

Gułaj Kajetan

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

11

7.

17

101 060 153 24

 2007

 Bronowicki Tomasz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

9

8.

10

100 945 323 42

2006

Szymański Paweł

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

7

9.

29

100 945 256 72

2007

Szachewicz Adam

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

4

10.

30

100 539 443 10

2006

Szkudłapski Patryk

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

3

11.

25

101 008 363 32

2006

Puzio Wojciech

GLKS VICTORIA Głuchołazy

3

12.

19

101 060 154 25

2006

Kobza Maciej

GLKS VICTORIA Głuchołazy

2

13.

21

101 060 156 27

 2007

Copija Bartosz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

2

14.

36

100 885 239 01

2007

Drożdzyński Bartosz

Klub Sportowy 64-sto Leszno

1

15.

5

100 974 597 22

 2007

Dankiewicz Kacper

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

1

Kategoria: MŁODZICZKA /2006 i 2007/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

41

100 628 901 34

2006

Fijałkowska Emilia

 Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

24

2.

44

100 951 302 07

2006

 Głodek Wiktoria

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

20

3.

43

 

 2007

Urbanek Dagmara

Gmina Nowa Ruda

15

4.

45

100 836 708 67

2006

Biernat Klaudia

LKKS Górnik Wałbrzych

8

5.

47

 

 2007

Szkudło Marcelina

Szkółka Kolarska Radwanice

7

Kategoria ŻAK – /2008 i 2009/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

51

100 929 848 87

2008

Bereźnicki Kosma

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

22

2.

56

 

 2009

 Drozdowski Adam

MKS Polkowice

15

3.

53

101 061 021 19

2008

Skokun Piotr

GLKS VICTORIA Głuchołazy

15

4.

46

100 889 291 76

2008

Legieć Mikołaj

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda 

12

5.

84

 

2009

Krusz Dawid

KKW NEXELO Wałbrzych

10

6.

57

100 945 242 58

 2008

 Imieliński Krzysztof

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

7

7.

74

100 885 244 06

2008

Bartkowiak Bartosz

Klub Sportowy 64-sto Leszno

6

8.

83

100 945 256 72

2008

Papliński Jakub

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

6

9.

73

 

2008

Gogol Piotr

Szkółka Kolarska Głogów

5

10.

63

 

 2008

 Tomczak Piotr

 Jaworzyna Śląska

5

11.

47

100 889 330 18

2008

Kubas Igor

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

4

12.

55

101 060 172 43

2008

Nosek Adrian

GLKS VICTORIA Głuchołazy

3

13.

56

100 915 626 27

2008

Marciniec Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

3

14.

76

101 060 175 46

2008

 Ratajczyk Sebastian

GLKS VICTORIA Głuchołazy

2

15.

60

100 915 515 13

2008

Filipowicz Antoni

UKKS ORIENS Chojnów

1

 

 

 

 

Kategoria: ŻAKINI – /2008 i 2009/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

81

100 920 868 10

2008

Bielawska Anna

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

     24

2.

82

 

2008

Molska Amelia

KKW Wałbrzych

18

3.

    83

 

 2009

Grempka Natalia

LKKS Górnik Wałbrzych

11

4.

117

 

2009

Magdziarczyk Aniela

KKW Wałbrzych

10

5.

84

 

 2009

 Kuniczuk Wiktoria

Gmina Nowa Ruda

9

6.

85

100 929 960 05

2008

Domaniecka Aleksandra

Klub Sportowy 64-sto Leszno

8

7.

86

 

2008

Popławska Joanna

Wrocław

7

8.

119

 

2009

Załęcka Wiktoria

KKW Wałbrzych

7

9.

113

 

 2009

Rusinko Karina

 Szkółka Kolarska Radwanice

6

10.

118

 

 2009

 Rataj Antonina

 Szkółka Kolarska Grębocice

3


Kategoria:
SKRZAT CHŁOPCY – /2010 i 2011/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

95

 

 2011

 Bereźnicki Mikołaj

 Jelenia Góra

22

2.

91

 

 2011

 Kurpiewski Ryszard

Wrocław

22

3.

96

 

 2010

 Marciniec Igor

 Chojnów 

15

4.

97

 

2010

Jarosławski  Szymon

 Chojnów

13

5.

92

 

2010

 Wrembel Szymon

 Wrocław

11

6.

94

 

2011

Prokopski Rafał

Wrocław

8

7.

98

 

 2010

Równanek Filip

Chojnów

6

8.

108

 

2010

Skalski Adrian

Wałbrzych

4

9.

126

 

2011

 Jeżewski Fabian

Chojnów

4

10.

111

 

2010

Brudziński Wojciech

Jelenia Góra

3

11.

132

 

 2010

 Bury Marcel

 Szkółka Kolarska Przedmoście

3

12.

104

 

2011

Pindel Franciszek

Gmina Nowa Ruda

2

13.

134

 

 2010

 Gmyrek Piotr

 Głuchołazy

2

14.

130

 

2010

 Wasilewski Maciej

Gmina Nowa Ruda

1

 

Kategoria: SKRZAT DZIEWCZĘTA – /2010 i 2011/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

116

 

2010

 Piróg Natalia

Huzar BikeAcademy

24

2.

121

 

2010

Januszewicz Karolina

Wałbrzych

10

3.

145

 

2010

Szylko Kornelia

Szkółka Kolarska Radwanice

10

4.

120

 

2010

Ziółkowska Natalia

Wałbrzych

8

5.

148

 

2010

Marciniak Alicja

Wałbrzych

8

6.

117

 

2010

Tomczak Barbara

Jaworzyna Śląska

7

7.

146

 

 2011

 Bilińska Zuzanna

Szkółka Kolarska Radwanice

7

8.

123

 

2010

Pietraszkiewicz Milena

Nowa Ruda

6

9.

149

 

2011

Babiak Laura

 Wałbrzych

6

10.

122

 

2010

Tyl Zuzanna

Kłodzko

5

 

Klasyfikacja klubowa o Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha

 

l.p.

Klub – Miejscowość

Punkty

1.

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

77

2.

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

67

3.

GLKS VICTORIA Głuchołazy

49

4.

KS 64-sto Leszno

27

5.

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

19

6.

DREAM BIKE Bielawa

18

7.

UKKS ORIENS Chojnów

16

8.

LKKS Górnik Wałbrzych

8

Klasyfikacja Szkółek Kolarskich o Puchar Prezesa DZKol

l.p.

Szkółka kolarska – Miejscowość

Punkty

1.

Szkółka Kolarska Radwanice

30

2.

Szkółka Kolarska Głogów

5

3.

Szkółka Kolarska Przedmoście

3

3.

Szkółka Kolarska Grębocice

3

 

Komisja Sędziowska:

 1. Daszkiewicz Tadeusz – Sędzia Główny
 2. Bajrakowska Izabella
 3. Rubak Krzysztof
 4. Orczyk Małgorzata
 5. Chrapek Artur

Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

WYNIKI

Wyścig nr 1 – /miejscowość/ STARE BOGACZOWICE – /data/ 18 lipca 2020r.

 

Kategoria: MŁODZIK /2005 i 2006/– klasyfikacja open

25Dystans:  5 x 1,86 = 9,3 km                                                                                                           średnia prędkość zwycięzcy: 19,25 km/h         

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

2

100 551 620 62

2006

Jezewski Konrad

UKKS ORIENS Chojnów

0:28:59

2.

8

100 927 787 63

2006

Bakalarz Szymon

DREAM BIKE Bielawa

0:29:30

3.

33

100 837 638 27

 2006

 Purzyński Bruno

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:29:41

4.

15

101 060 155 26

 2006

 Piech Dawid

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:30:01

5.

13

100 920 668 25

2006

Gułaj Kajetan

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

0:31:33

6.

17

101 060 153 24

 2007

 Bronowicki Tomasz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:32:02

7.

29

100 945 256 72

2007

Szachewicz Adam

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:33:33

8.

25

101 008 363 32

2006

Puzio Wojciech

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:34:17

9.

21

101 060 156 27

 2007

Copija Bartosz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:34:34

10.

5

100 974 597 22

 2007

Dankiewicz Kacper

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:34:36

11.

34

Sz.K.00000214369

 2007

 Piotrowski Mikołaj

 Szkółka Kolarska Wałbrzych

0:34:36

12.

19

 101 060 154 25

 2006

 Kobza Maciej

GLKS VICTORIA Głuchołazy

– 1 okr.

13.

35

 

 2007

 Frankiewicz Cyprian

 KKW Wałbrzych

– 1 okr.

14.

28

 

 2007

 Nadziejko Patryk

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

– 1 okr.

15.

6

100 780 417 36

2006

Smereczniak Krystian

Jaworzyna Śląska

– 1 okr.

16.

27

100 780 379 95

2007

Sacha Wit

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

– 1 okr.

17.

26

 

 2006

Krygier Hubert

 KKW Wałbrzych

– 1 okr.

18.

4

100 779 475 64

2007

Jarosławski Arkadiusz

UKKS ORIENS Chojnów

– 1 okr.

19.

3

100 619 537 79

2006

Pułka Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

– 1 okr.

20.

14

101 060 144 15

2007

 Kowalczyk Mateusz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

– 1 okr.

21.

32

100 945 247 63

2006

 Papliński Szymon

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

– 1 okr.

22..

10

 

 2007

 Gorący Antoni

 Gmina Nowa Ruda

– 1 okr.

23.

11

 

 2007

GorącyMikołaj

Gmina Nowa Ruda

– 1 okr.

24.

12

 

 2006

 Frankowski Remigiusz

 Szkółka Kolarska Radwanice

– 1 okr.

25.

7

 

 2007

 Kasperek Bartosz

 Jaworzyna Śląska

– 1 okr.

26.

1

101 061 086 84

2007

 YepishkaArtsiom

LKKS Górnik Wałbrzych

– 2 okr.

 

Wystartowało 26 zawodników, ukończyło 26 zawodników.                                                                          

Kategoria: MŁODZIK /2005 i 2006/– klasyfikacja do chalangeu DZKol

 

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

2

100 551 620 62

2006

Jezewski Konrad

UKKS ORIENS Chojnów

0:28:59

2.

8

100 927 787 63

2006

Bakalarz Szymon

DREAM BIKE Bielawa

0:29:30

3.

33

100 837 638 27

 2006

 Purzyński Bruno

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:29:41

4.

15

101 060 155 26

 2006

 Piech Dawid

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:30:01

5.

13

100 920 668 25

2006

Gułaj Kajetan

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

0:31:33

6.

17

101 060 153 24

 2007

 Bronowicki Tomasz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:32:02

7.

29

100 945 256 72

2007

Szachewicz Adam

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:33:33

8.

25

101 008 363 32

2006

Puzio Wojciech

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:34:17

9.

21

101 060 156 27

 2007

Copija Bartosz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:34:34

10.

5

100 974 597 22

 2007

Dankiewicz Kacper

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:34:36

11.

34

Sz.K.00000214369

 2007

 Piotrowski Mikołaj

 Szkółka Kolarska Wałbrzych

0:34:36

12.

19

 101 060 154 25

 2006

 Kobza Maciej

GLKS VICTORIA Głuchołazy

– 1 okr.

13.

6

100 780 417 36

2006

Smereczniak Krystian

MKS Karolina Jaworzyna Śląska

– 1 okr.

14.

27

100 780 379 95

2007

Sacha Wit

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

– 1 okr.

15.

4

100 779 475 64

2007

Jarosławski Arkadiusz

UKKS ORIENS Chojnów

– 1 okr.

16.

3

100 619 537 79

2006

Pułka Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

– 1 okr.

17.

14

101 060 144 15

2007

 Kowalczyk Mateusz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

– 1 okr.

18.

32

100 945 247 63

2006

 Papliński Szymon

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

– 1 okr.

19.

1

101 061 086 84

2007

 YepishkaArtsiom

LKKS Górnik Wałbrzych

– 2 okr.

Kategoria: MŁODZICZKA /2005 i 2006/– klasyfikacja open

Dystans:  4 x 1,86 = 7,44 km                                                                                                             średnia prędkość zwycięzcy: 16,61 km/h         

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

41

100 628 901 34

2006

Fijałkowska Emilia

 Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:26:52

2.

44

100 951 302 07

2006

 Głodek Wiktoria

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

0:30:30

3.

43

 

 2007

Urbanek Dagmara

Gmina Nowa Ruda

– 1 okr.

4.

45

 

 2007

Szkudło Marcelina

Szkółka Kolarska Radwanice

– 1 okr.

 

Wystartowało 4  zawodniczki, ukończyło 4 zawodniczki.                                                                          

Kategoria: MŁODZICZKA /2005 i 2006/– klasyfikacja do chalangeu DZKol

 

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

41

100 628 901 34

2006

Fijałkowska Emilia

 Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:26:52

2.

44

100 951 302 07

2006

 Głodek Wiktoria

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

0:30:30

 

Kategoria ŻAK – /2007 i 2008/

Dystans:  4 x 1,86 = 7,44 km                                                                                                             średnia prędkość zwycięzcy: 16,76 km/h         

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID / NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

67

100 929 848 87

2008

Bereźnicki Kosma

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

0:26:38

2.

84

 

2009

Krusz Dawid

KKW NEXELO Wałbrzych

0:28:39

3.

75

101 061 021 19

2008

Skokun Piotr

Szkółka Kolarska GLKK VICTORIA Głuchołazy

0:28:59

4.

88

 

 2009

 Drozdowski Adam

MKS Polkowice

0:29:28

5.

83

100 945 256 72

2008

Papliński Jakub

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:29:57

6.

61

100 945 242 58

 2008

 Imieliński Krzysztof

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

0:30:26

7.

65

 

 2008

 Tomczak Piotr

 Jaworzyna Śląska

0:31:07

8.

56

100 915 626 27

2008

Marciniec Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

0:31:27

9.

76

101 060 175 46

2008

 Ratajczyk Sebastian

GLKS VICTORIA Głuchołazy

0:31:29

10

60

100 915 515 13

2008

Filipowicz Antoni

UKKS ORIENS Chojnów

0:31:29

11.

64

 

 2009

 OkarmusOliwier

 Jaworzyna Śląska

0:32:15

12.

59

100 915 625 26

2008

Kaszowski Krzysztof

UKKS ORIENS Chojnów

0:32:22

13.

82

101 069 229 79

 2009

 Pewniak Bartosz

UKS Centrum Nowa Ruda

0:32:22

14.

80

100 889 330 18

2008

Kubas Igor

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

0:32:57

15.

74

101 056 178 26

 2009

 Gułaj Mikołaj

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

0:32:57

16.

85

 

2009

 Bilski Michał

 Szkółka Kolarska Grębocice

0:33:13

17.

79

100 889 273 58

2008

Konarski Kajetan

UKS Centrum Pawbud Spedycja Nowa Ruda

0:33:54

18.

77

101 068 976 20

 2009

 Kwiatkowski Jerzy

KS Deichmann SKMS Sobótka

0:34:37

19.

63

 

2008

Romaniecki Marcin

Jaworzyna Ślaska

0:35:04

20.

72

 

 2009

 Olszewski Oskar

Szkółka Kolarska Radwanice

-1 okr.

21.

71

 

2008

 Dominiak Antek

Szkółka Kolarska Radwanice

-1 okr.

22.

58

101 049 826 76

 2009

 Michnej Marcel

UKKS ORIENS Chojnów

-1 okr.

23.

55

101 061 087 85

 2008

Machura Szymon

LKKS Górnik Wałbrzych

-1 okr.

24.

73

 

 2008

 Wierzycki Szymon

Szkółka Kolarska Radwanice

-1 okr.

25.

69

 

 2008

 Richtszajd Damian

KS Karolina Jaworzyna Śląska

-1 okr.

26.

62

 

 2008

Góra Roch

 Jaworzyna Śląska

-1 okr.

27.

87

 

2009

 Szlufarski Ksawery

 Szkółka Kolarska Grębocice

-1 okr.

28.

68

101 041 675 73

 2008

 Kwiatkowski Wiktor

 KS Karolina Jaworzyna Śląska

-2 okr.

 

Wystartowało 28 zawodników, ukończyło 28 zawodników.                                                                          

 

Kategoria: ŻAKINI – /2007 i 2008/

Dystans:  3 x 1,86 = 5,58 km                                                                                                                         średnia prędkość zwycięzcy: 15,05 km/h     

 

M-ce

Nr start.

KOD UCI ID / NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

112

100 920 868 10

2008

Bielawska Anna

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

0:22:15

2.

117

 

2009

Magdziarczyk Aniela

KKW Wałbrzych

0:25:58

3.

115

 

2008

Molska Amelia

KKW Wałbrzych

0:26:49

4.

119

 

2009

Załęcka Wiktoria

KKW Wałbrzych

-1 okr.

5.

113

 

 2009

Rusinko Karina

 Szkółka Kolarska Radwanice

-1 okr.

6.

116

 

 2009

Grempka Natalia

LKKS Górnik Wałbrzych

-1 okr.

7.

111

 

 2009

 Kuniczuk Wiktoria

Gmina Nowa Ruda

-1 okr.

8.

118

 

 2009

 Rataj Antonina

 Szkółka Kolarska Grębocice

-1 okr.

 

Wystartowało 8 zawodniczek, ukończyło 8 zawodniczek.                                                                          

Kategoria: SKRZAT CHŁOPCY – /2009 i 2010/

Dystans:  3 x 1,86 = 5,58 km                                                                                                             średnia prędkość zwycięzcy: 15,31 km/h         

M-ce

Nr start.

NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

133

 

 2011

 Kurpiewski Ryszard

Wrocław

0:21:52

2.

131

 

 2011

 Bereźnicki Mikołaj

 Jelenia Góra

0:23:23

3.

125

 

 2010

 Marciniec Igor

 Chojnów 

0:25:18

4.

128

 

2010

Jarosławski  Szymon

 Chojnów

0:25:18

5.

137

 

2010

 Wrembel Szymon

 Wrocław

0:30:50

6.

129

 

 2010

Równanek Filip

Chojnów

0:31:13

7.

126

 

2011

 Jeżewski Fabian

Chojnów

0:31:20

8.

132

 

 2010

 Bury Marcel

 Szkółka Kolarska Przedmoście

0:32:10

9.

134

 

 2010

 Gmyrek Piotr

 Głuchołazy

0:32:32

10.

130

 

2010

 Wasilewski Maciej

Gmina Nowa Ruda

0:34:21

11.

135

 

 2011

 Selent Mateusz

 Wałbrzych

-1 okr.

12.

127

 

 2011

 Proszowski Antoni

Chojnów

-1 okr.

 

Wystartowało 12 zawodników, ukończyło 12 zawodników.                                                                          

Kategoria: SKRZAT DZIEWCZĘTA – /2009 i 2010/

Dystans:  2 x 1,86 = 3,72 km                                                                                                             średnia prędkość zwycięzcy: 11,51 km/h         

M-ce

Nr start.

NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Czas

1.

147

 

2010

 Piróg Natalia

Huzar BikeAcademy

0:14:49

2.

145

 

2010

Szylko Kornelia

Szkółka Kolarska Radwanice

0:19:29

3.

148

 

2010

Marciniak Alicja

Wałbrzych

-1 okr.

4.

146

 

 2011

 Bilińska Zuzanna

Szkółka Kolarska Radwanice

-1 okr.

5.

149

 

2011

Babiak Laura

 Wałbrzych

-1 okr.

 

Wystartowało 5 zawodniczek, ukończyło5 zawodnicze.                                                                          

 

Kategoria: SKRZACIĄTKA CHŁOPCY – /2011 i 2012/

Dystans:  3 x 0,84 = 1,68 km                                                                                                                                 czas zwycięzcy: 0:10:19 h 

M-ce

Nr start.

NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

170

 

2012

Ratajczyk Paweł

Głuchołazy

2.

163

 

2013

 Bąk Tymoteusz

 Szkółka Kolarska Gościęcin

3.

172

 

2012

 Litwiński Mikołaj

 Wałbrzych

4.

157

 

2013

 Bagrowski Stanisław

Wrocław

5.

171

 

2012

Pydych Szymon

Głuchołazy

6.

158

 

2012

 Konarski Antoni

 Nowa Ruda

7.

159

 

2012

Leśniewski  Szymon

Świdnica

8.

136

 

2012

Załęcki Oliwier

Wałbrzych

9.

167

 

2013

 Wadycki Leon

 Wałbrzych

10.

168

 

2013

Borkowski Aleksander

Jaworzyna Śląska

11.

166

 

2012

Kujat Tomasz

 Świebodzice

12.

165

 

2013

Kowalski Błażej

 Wałbrzych

13.

155

 

2013

 Głodek Kacper

 Jelenia Góra

14.

169

 

2013

 Olszaniecki Nataniel

 Struga

15.

160

 

2013

 Grajeta Filip

 Wałbrzych

16.

162

 

2012

Urbanek Miron

Gmina Nowa Ruda

17.

156

 

2013         

Jaźwicki Jan 

 Szkółka Kolarska Radwanice

18.

161

 

2013

Grombik Kacper

 Szkółka Kolarska Grębocice

19.

164

 

2013

 Grzesiak Miłosz

 Wałbrzych

 

 

 

 

Kategoria: SKRZACIĄTKA DZIEWCZĘTA – /2011 i 2012/

Dystans:  2 x 0,84 = 1,68 km                                                                                                                                    czas zwycięzcy: 0:08:56 h 

M-ce

Nr start.

NR LEG.SZK.KOL

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

176

 

2013

Kalecińska Olga

Wrocław

2.

177

 

2012

Drahan Hanna

 Wałbrzych

3.

175

 

2013

Frankowska Julia 

 Szkółka Kolarska Radwanice

4.

178

 

2013

Konsewicz Jagoda

 Wałbrzych

 

 

Kategoria: KRASNALE – /2013 i 2014/

Dystans:  1 x 0,4 = 0,4 km                                                                                                                                                 

M-ce

Nr start.

 

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

2014

Szczepańska Anna

Jaworzyna Śląska

1.

 

 

2014

Tchorowska Katarzyna

Wałbrzych

1.

 

 

2014

Jeżewska Lena

Chojnów

1.

 

 

2014

 Stolarczyk Julia

 Wałbrzych

1.

 

 

2014

Paplińska Alicja

Wrocław

1.

 

 

2015

 Marciniak Joanna

 Wałbrzych

1.

 

 

2014

Paplińska Natalia

Wrocław

1.

 

 

2014

 Szachewicz Magdalena

Wrocław

1.

 

 

2015

 Leśniewski Krzysztof

 Świdnica

1.

 

 

2015

Olszaniecki Oliwier

Struga

1.

 

 

2015

Miazga Jan

 Wałbrzych

1.

 

 

2015

Drahan Aleksander

 Wałbrzych

1.

 

 

2015

Rak Szymon

Święcko

1.

 

 

2015

Grzesiak Tymon 

 Wałbrzych

 

 

 

 

 

Kategoria: KRASNOLUDKI – /2015 i 2017/

Dystans:  1 x 0,3 = 0,3 km                                                                                                                                                 

M-ce

Nr start.

 

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

83

 

2016

Krusz Laura

Mieroszów

1.

82

 

 2016

 Drahan Ksawery

 Wałbrzych

1.

31

 

 2016

Rosiak Gracjan

 Wałbrzych

1.

79

 

2017

Urbanek Tymon

Gmina Nowa Ruda

1.

81

 

2017

Pydych Miłosz

Głuchołazy

1.

84

 

 2018

Drahan Franciszek

 Wałbrzych

1.

86

 

2016

Połeć Julia

Boguszów-Gorce

1.

85

 

2018

Drahan Kajetan

Wałbrzych

1.

76

 

2017

Rak Błażej

Święcko

 

 

KLASYFIKACJA GENERALNA

po rozegraniu wyścigu w Starych Bogaczowicach

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Kategoria: MŁODZIK /2006 i 2007/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

2

100 551 620 62

2006

Jezewski Konrad

UKKS ORIENS Chojnów

12

2.

8

100 927 787 63

2006

Bakalarz Szymon

DREAM BIKE Bielawa

10

3.

33

100 837 638 27

 2006

Purzyński Bruno

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

8

4.

15

101 060 155 26

 2006

 Piech Dawid

GLKS VICTORIA Głuchołazy

7

5.

13

100 920 668 25

2006

Gułaj Kajetan

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

6

6.

17

101 060 153 24

 2007

 Bronowicki Tomasz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

5

7.

29

100 945 256 72

2007

Szachewicz Adam

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

4

8.

25

101 008 363 32

2006

Puzio Wojciech

GLKS VICTORIA Głuchołazy

3

9.

21

101 060 156 27

 2007

Copija Bartosz

GLKS VICTORIA Głuchołazy

2

10.

5

100 974 597 22

 2007

Dankiewicz Kacper

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

1

Kategoria: MŁODZICZKA /2006 i 2007/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

41

100 628 901 34

2006

Fijałkowska Emilia

 Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

12

2.

44

100 951 302 07

2006

 Głodek Wiktoria

KS Optyk-Okular Jelenia Góra

10

3.

43

 

 2007

Urbanek Dagmara

Gmina Nowa Ruda

8

4.

45

 

 2007

Szkudło Marcelina

Szkółka Kolarska Radwanice

7

Kategoria ŻAK – /2008 i 2009/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

67

100 929 848 87

2008

Bereźnicki Kosma

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

12

2.

84

 

2009

Krusz Dawid

KKW NEXELO Wałbrzych

10

3.

75

101 061 021 19

2008

Skokun Piotr

GLKS VICTORIA Głuchołazy

8

4.

88

 

 2009

 Drozdowski Adam

MKS Polkowice

7

5.

83

100 945 256 72

2008

Papliński Jakub

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

6

6.

61

100 945 242 58

 2008

 Imieliński Krzysztof

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

5

7.

65

 

 2008

 Tomczak Piotr

 Jaworzyna Śląska

4

8.

56

100 915 626 27

2008

Marciniec Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

3

9.

76

101 060 175 46

2008

 Ratajczyk Sebastian

GLKS VICTORIA Głuchołazy

2

10.

60

100 915 515 13

2008

Filipowicz Antoni

UKKS ORIENS Chojnów

1

 

 

 

 

Kategoria: ŻAKINI – /2008 i 2009/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

112

100 920 868 10

2008

Bielawska Anna

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

12

2.

117

 

2009

Magdziarczyk Aniela

KKW Wałbrzych

10

3.

115

 

2008

Molska Amelia

KKW Wałbrzych

8

4.

119

 

2009

Załęcka Wiktoria

KKW Wałbrzych

7

5.

113

 

 2009

Rusinko Karina

 Szkółka Kolarska Radwanice

6

6.

116

 

 2009

Grempka Natalia

LKKS Górnik Wałbrzych

5

7.

111

 

 2009

 Kuniczuk Wiktoria

Gmina Nowa Ruda

4

8.

118

 

 2009

 Rataj Antonina

 Szkółka Kolarska Grębocice

3


Kategoria:
SKRZAT CHŁOPCY – /2010 i 2011/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

133

 

 2011

 Kurpiewski Ryszard

Wrocław

12

2.

131

 

 2011

 Bereźnicki Mikołaj

 Jelenia Góra

10

3.

125

 

 2010

 Marciniec Igor

 Chojnów 

8

4.

128

 

2010

Jarosławski  Szymon

 Chojnów

7

5.

137

 

2010

 Wrembel Szymon

 Wrocław

6

6.

129

 

 2010

Równanek Filip

Chojnów

5

7.

126

 

2011

 Jeżewski Fabian

Chojnów

4

8.

132

 

 2010

 Bury Marcel

 Szkółka Kolarska Przedmoście

3

9.

134

 

 2010

 Gmyrek Piotr

 Głuchołazy

2

10.

130

 

2010

 Wasilewski Maciej

Gmina Nowa Ruda

1

 

Kategoria: SKRZAT DZIEWCZĘTA – /2010 i 2011/

 

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

Punkty

1.

147

 

2010

 Piróg Natalia

Huzar BikeAcademy

12

2.

145

 

2010

Szylko Kornelia

Szkółka Kolarska Radwanice

10

3.

148

 

2010

Marciniak Alicja

Wałbrzych

8

4.

146

 

 2011

 Bilińska Zuzanna

Szkółka Kolarska Radwanice

7

5.

149

 

2011

Babiak Laura

 Wałbrzych

6

 

Klasyfikacja klubowa o Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha

 

l.p.

Klub – Miejscowość

Punkty

1.

KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra

40

2.

Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

36

3.

GLKS VICTORIA Głuchołazy

27

4.

UKKS ORIENS Chojnów

16

5.

DREAM BIKE Bielawa

10

Klasyfikacja Szkółek Kolarskich o Puchar Prezesa DZKol

l.p.

Szkółka kolarska – Miejscowość

Punkty

1.

Szkółka Kolarska Radwanice

30

2.

Szkółka Kolarska Przedmoście

3

3.

Szkółka Kolarska Grębocice

3

 

Komisja Sędziowska:

 1. Maciejewski Robert             – Sędzia Główny
 2. Bajrakowska Izabella
 3. Rubak Krzysztof
 4. Daszkiewicz Tadeusz
 5. Pajor Grzegorz

 

Komunikat organizacyjny nr 5

Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020

– Wyścig nr 3 – Dobromierz

 

Informujemy, że z przyczyn nie zależnych od Organizatora i Współorganizatora wyścig nr 3 Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020 – w Dobromierzu, planowany do przeprowadzenia w dniu 01 sierpnia 2020 roku, w planowanym terminie nie odbędzie się. O ewentualnym nowym terminie poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Wyścig o Puchar Wójta Gminy Czarny Bór

 • Rok 2020

REGULAMIN

Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Czarny Bór

w ramach XVFestynu Sportu pod hasłem:

„ Szukamy Następców Naszych Olimpijczyków”

Jaczków 2020

1.ORGANIZATOR:

Organizatorem wyścigu jest:

➢LZS „Joker” Jaczków

➢Rada Sołecka w Jaczkowie

Współorganizatorami wyścigu są:

➢Gmina Czarny Bór

➢Centrum Kultury w Czarnym Borze

➢OSP Jaczków

Odpowiedzialny za przeprowadzenie wyścigu jest Prezes LZS „Joker” Jaczków Dawid ŹDZIEBŁKO tel. kontaktowy 697174498.

2.PATRONAT MEDIALNY

Tygodnik ID/Informacje Dolnośląskie

3.CEL WYŚCIGU:

➢Popularyzacja kolarstwa szosowego wśród dzieci i młodzieży,

➢Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,

➢Wdrażanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,

➢Propagowanie zdrowego stylu życia i wypoczynku,

➢Promocja Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Wałbrzyskiego, Gminy Czarny Bór i sołectwa Jaczków.

4.TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU:

Wyścig zostanie rozegrany dnia 02SIERPNIA2020r. na terenie sołectwa Jaczków w Gminie Czarny Bór. Start i meta znajduje się w przy Świetlicy Wiejskiej/ Jaczków 15a/na drodze gminnej wewnątrz wsi.

5.KLASA WYSCIGU:

Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Sportowym DZKOL, uczestnicy zdobywają punkty do challenge’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

6.UCZESTNICTWO:

Prawo startu w wyścigu rowerowym mają chłopcy i dziewczyny posiadający: oświadczenie od rodziców zezwalające na udział, aktualną legitymacje szkolną do wglądu oraz sprawny rower wraz z kaskiem ochronnym. Wzór oświadczenia w zał. nr 1.

I grupa roczniki 2014 i młodsi,

II grupa roczniki 2013, 2012,

III grupa roczniki 2011, 2010

Prawo startu w wyścigu kolarskim mają zawodnicy i zawodniczki z ważnymi badaniami lekarskimi i licencjami oraz sprawnym technicznie rowerem i kaskiem ochronnym. Kategorie zawodników w wyścigu kolarskim: Żak, Młodzik, Junior Młodszy, Żaklina, Młodziczka, Juniorka Młodsza oraz Mastersi, Amatorzy-kobiety i mężczyźni (bez podziału na grupy wiekowe, dopuszczalny podział na grupy zależny od ilości zgłoszonych zawodnikowi zawodniczek).Dodatkowo w kat. Amatorzy wymaga się ukończenia 18 lat złożenia stosownego oświadczenia( wzór oświadczenia w zał. nr 2)

7.BIURO WYŚCIGU:

Zgłoszenia zawodników startujących w wyścigu kolarskim tylko drogą emailową na adres mailowy dawidzdzieblko1@wp.pldo 30.07.2020r do godz. 15.00.

Przyjmowanie zgłoszeń dla uczestników wyścigu rowerowegow dniu zawodów 02Sierpnia2020r. w godzinach od 1000 do 1130 w Biurze Zawodów -Świetlica Wiejska Jaczków 15a.

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej – godz. 11.35

8.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU I KOLEJNOŚĆ STARTU:

Wyścig rozgrywany będzie przy ruchu drogowym zamkniętym na czas przejazdu kolumny wyścigu. Po przejeździe pilota zamykającego tj. „ Koniec Wyścigu” ruch drogowy będzie przywrócony, po czym przed Pilotem zostanie wstrzymany. Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKol oraz niniejszego regulaminu na pętli o długości 3700 m ,2000moraz 400m

Start pierwszych zawodników

–godz. 12.15

I grupa wyścig rowerowy -400m,

II grupa wyścig rowerowy-2km,

III grupa wyścig rowerowy-3,7km

– Żaklina, Żak -2okrążenia,/2×3,7km/  – start godz.12.45

– Młodziczka, Młodzik -5okrążenia,/5×3,7km/ – start godz.13.05

– Junior młodszy i Juniorka młodsza -9 okrążeń /9×3,7km/ – start godz. 13.45

– Mastersi, Amatorzy-kobiety i mężczyźni -10 okrążeń/10×3,7km/ – start godz. 14.55

9.KLASYFIKACJE:

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według niniejszego regulaminu. Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej. Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) pokona całą trasę wyścigu w najkrótszym czasie. Wyścig wygrywa zawodnik, który na końcowym okrążeniu przekracza linię mety pierwszy.

 

10.NAGRODY:

I miejsce dyplom + puchar + nagroda rzeczowa

II i III miejsce dyplom+ nagroda rzeczowa

IV-VI miejsce dyplom

Przewidziana pula nagród ok. 4500 zł.

Szczegóły będą podane na odprawie w dniu zawodów.

Organizator przewiduje nagrody niespodzianki na niektórych okrążeniach, które będą ogłaszane w trakcie wyścigu sygnałem dzwonka.

11.CEREMONIA DEKORACJI:

Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy zajmujący pierwsze sześćmiejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych.

12.KARY:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKOL

13.KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Komisję Sędziowską mianuje Kolegium Sędziów DZKol w porozumieniu z organizatorem.

14.ZASADY FINANSOWANIA:

Koszt organizacyjny wyścigu i nagród pokrywają organizatorzy.

Zawodnicy i zawodniczki biorą udział na koszt delegujących klubów.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, a ubezpieczenia NW powinni posiadać w macierzystych Klubach lub prywatne ubezpieczenie NW w przypadku kat. Mastersi , Amator oraz wyścigu rowerowym.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, pozostawione lub skradzione oraz wypadki spowodowane z winy uczestników wyścigu.

Od uczestników wyścigów w kat. Amator i Mastersi będzie pobierana opłata startowa w kwocie 20zł

15.WYKAZ SZPITALI:

1.Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 4, Wałbrzych, Tel. 74/6489742

16.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 aktualne na dzień wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego dotycząca organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce.

2.Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby.

3.Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

4.Organizator zapewnia opiekę lekarską podczas zawodów.

5.Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.

6.Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.

7.We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny wyścigu w porozumieniu z organizatorem.

8.Licencje zawodników ( trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakończenia wyścigu po ceremonii dekoracji.

9.Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wcelu ewidencjonowania oraz ich klasyfikacji. Zdjęcia i filmy oraz wizerunki uczestników wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych. Przez odbiór numeru startowego uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

Regulamin zatwierdzony przez DZKOL w dniu 24.06.2020

Puchar Wójta Gminy Czarny Bór – 2020

LISTA ZGŁOSZEŃ

Jaczków – 02 sierpnia 2020r.

 

KATEGORIA WIEKOWA: JUNIOR MŁODSZY – /2004 i 2005/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 554 963 10

2004

Dereń Mateusz

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 554 967 14

2004

Jakubasz Patryk

LKKS Górnik Wałbrzych

3.

 

100 742 662 14

2005

Pach Marsel

UKS Stobrawa Kluczbork

4.

 

100 847 064 44

2005

Kubica Mikołaj

UKS Stobrawa Kluczbork

5.

 

100 639 260 14

2004

Suslik Kacper

UKS Stobrawa Kluczbork

6.

 

101 067 930 41

2004

Szulski Tomasz

UKS Stobrawa Kluczbork

7.

 

101 021 939 28

2005

Chudzik Kacper

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

8.

 

100 793 481 05

2004

Witek Bartłomiej

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

9.

 

100 580 199 26

2004

Borowski Michał

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

10.

 

100 629 650 07

2004

Mazur Kamil

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

11.

 

100 584 359 15

2005

Uryga Mateusz

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

12.

 

100 584 355 11

2004

Rogowski Marcin

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

13.

 

100 539 088 43

2005

Muryj Antoni

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

14.

 

100 929 291 15

2004

Halicki Igor

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

15.

 

100 806 813 48

2005

Biernacki Jakub

KK Gostyń

16.

 

100 597 367 25

2005

Skorupiński Mikołaj

KK Gostyń

17.

 

100 624 939 49

2004

Banaszkiewicz Jakub

KK Gostyń

18.

 

100 802 886 01

2005

Listwoń Tomasz

KK Gostyń

19.

 

100 539 520 87

2004

Andrzejczak Tomasz

KK Gostyń

20.

 

100 903 762 94

2004

Jakubik Michał

MKS Karolina Jaworzyna Śląska

21.

 

100 647 915 36

2004

Rudowicz Hubert

TC Chrobry Głogów

22.

 

100 647 914 35

2004

Czekaj Oskar

TC Chrobry Głogów

23.

 

100 800 166 94

2004

Krawczyk Wiktor

TC Chrobry Głogów

24.

 

100 841 350 53

2004

Jasnos Kacper

UKS Moto Jelcz-Laskowice

25.

 

100 534 523 37

2005

Stelczyk Oskar

UKS Moto Jelcz-Laskowice

26.

 

100 835 633 59

2004

Kitkowski Grzegorz

UKS Moto Jelcz-Laskowice

27.

 

100 640 185 66

2004

Łaszcz Jakub

UKS Moto Jelcz-Laskowice

28.

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: JUNIORKA MŁODSZA – /2004 i 2005/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 554 946 90

2005

Chojnacka Karolina

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 539 073 28

2004

Legieć Julia

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

3.

 

100 654 185 01

2005

Chodór Maja

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

4.

 

100 918 830 30

2004

Ratajczak Patrycja

KK Gostyń

5.

 

100 804 467 30

2005

Szajbel Nikola

KK Gostyń

6.

 

100 550 974 95

2005

Tonder Judyta

MKS Karolina Jaworzyna Śląska

7.

 

100 800 170 01

2005

Szwiel Urszula

TC Chrobry Głogów

8.

 

100 800 164 92

2005

Czyż Julia

TC Chrobry Głogów

9.

 

100 779 988 92

2005

Pośpiech Katarzyna

LKK GOS Mszana Fuji Połomia

10.

 

100 780 009 16

2005

Siwek Olimpia

LKK GOS Mszana Fuji Połomia

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZIK – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 767 802 31

2007

Abramek Jakub

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 599 230 45

2006

Ilski Szymon

LKKS Górnik Wałbrzych

3.

 

100 779 496 85

2006

Uher Patryk

LKKS Górnik Wałbrzych

4.

 

101 061 086 84

2007

Yepishka Artsiom

LKKS Górnik Wałbrzych

5.

 

100 780 379 95

2007

Sacha Wit

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

6.

 

100 539 443 10

2006

Szkudłapski Patryk

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

7.

 

101 071 541 63

2006

Wereta Bartosz

UKS Stobrawa Kluczbork

8.

 

100 976 849 43

2006

Krzyśków Dominik

UKS Stobrawa Kluczbork

9.

 

100 623 639 10

2006

Rostkowski Maciej

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

10.

 

100 809 824 52

2006

Dabrowski Filip

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

11.

 

100 564 745 92

2006

Łapiński Kacper

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

12.

 

100 794 924 90

2007

Wrona Szymon

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

13.

 

100 794 923 89

2007

Stryjewski Piotr

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

14.

 

100 795 306 84

2007

Krupa Antoni

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

15.

 

100 551 620 62

 2006

Jeżewski Konrad

 UKKS ORIENS Chojnów

16.

 

100 619 537 79

2006

 Pułka Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

17.

 

100 779 475 64

2007

 Jarosławski Arkadiusz

UKKS ORIENS Chojnów

18.

 

100 779 470 59

2006

Kiełbowicz Michał

UKKS ORIENS Chojnów

19.

 

100 918 677 71

2007

Listwoń Mikołaj

KK Gostyń

20.

 

100 929 958 03

2006

Kożyczak Marcel

KK Gostyń

21.

 

100 914 743 17

2006

Kazimierowicz Konrad

TC Chrobry Głogów

22.

 

100 779 990 94

2006

Kabell Oskar

LKK GOS Mszana Fuji Połomia

23.

 

100 816 387 19

2007

Augustyn Filip

UKS Moto Jelcz-Laskowice

24.

 

100 815 965 82

2007

Rudyk Jakub

UKS Moto Jelcz-Laskowice

25.

 

100 820 126 72

2007

Stelczyk Jan

UKS Moto Jelcz-Laskowice

26.

 

101 069 285 38

2007

Oleksiewicz Oskar

UKS Moto Jelcz-Laskowice

27.

 

101 069 282 35

2007

Jakubowski Gracjan

UKS Moto Jelcz-Laskowice

28.

 

100 815 959 76

2007

Błażowski Bartosz

UKS Moto Jelcz-Laskowice

29.

 

101 069 283 36

2007

Konefał Jakub

UKS Moto Jelcz-Laskowice

30.

 

100 927 777 53

2007

Sowiński Zoltan

UKS Moto Jelcz-Laskowice

31.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZICZKA – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 836 708 67

2006

Biernat Klaudia

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

101 069 227 77

2007

Janowska Zuzanna

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

3.

 

100 799 684 00

2007

Kula Weronika

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

4.

 

100 640 558 51

2006

Dąbrowska Zuzanna

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

5.

 

100 793 477 01

2007

Szunert Magdalena

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

6.

 

100 920 740 00

2006

Domachowska Olga

KK Gostyń

7.

 

100 927 389 53

2007

Byra Adrianna

KK Gostyń

8.

 

100 799 687 03

2006

Matuła Alicja

Warszawski Klub Kolarski

9.

 

101 067 869 77

2007

Sudejko Sara

M-GLKS Kwisa Lubań

10.

 

101 067 873 81

2007

Lipińska Katarzyna

M-GLKS Kwisa Lubań

11.

 

101 070 580 72

2006

Subzda Oliwia

TC Chrobry Głogów

12.

 

101 070 590 82

2007

Maciejewska Karolina

TC Chrobry Głogów

13.

 

100 779 998 05

2006

Hojka Paulina

LKK GOS Mszana Fuji Połomia

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAK – /2008 i 2009/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

101 061 087 85

 

Machura Szymon

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 889 266 51

2008

Kiełbaska Natan

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

3.

 

100 889 273 58

2008

Konarski Kajetan

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda 

4.

 

100 889 330 18

2008

Kubas Igor

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

5.

 

100 889 291 76

2008

Legieć Mikołaj

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda 

6.

 

101 069 229 79

2009

Pewniak Bartosz

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

7.

 

100 880 799 21

2009

Grus Błażej

UKS Stobrawa Kluczbork

8.

 

101 021 950 39

 

Bieńkowski Piotr

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

9.

 

101 022 524 31

 

Witomski Karol

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

10.

 

100 564 761 11

 

Weigelt Szymon

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

11.

 

101 068 777 15

 

Działo Bartosz

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

12.

 

101 006 457 66

2008

Sołtys Michał

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

13.

 

101 068 976 20

2009

Kwiatkowski Jerzy

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

14.

 

100 915 626 27

2008

Marciniec Miłosz

UKKS ORIENS Chojnów

15.

 

 

2008

Gogol Piotr

TC Chrobry Głogów

16.

 

 

2008

Czekaj Bartek

TC Chrobry Głogów

17.

 

101 069 287 40

2009

Stelczyk Stanisław

UKS Moto Jelcz-Laskowice

18.

 

101 069 280 33

2009

Biesiadecki Tadeusz

UKS Moto Jelcz-Laskowice

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: ŻAKINI – /2008 i 2009/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

101 061 076 74

2009

Grempka Natalia

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 880 799 23

2009

Kubica Maja

UKS Stobrawa Kluczbork

3.

 

SZ.K 00000213844

2009

Pośpiech Julia

LKK GOS Mszana Fuji Połomia

4.

 

SZ.K 00000213375

2008

Piech Paweł

LKK GOS Mszana Fuji Połomia

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: AMATORZY OPEN

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

20.07.1981

Klich Krzysztof

Kamienna Góra

2.

 

 

28.10.1971

Kowalczyk Krzysztof

 

3.

 

 

1982

Zdziebłko Dawid

 

4.

 

 

1982

Kulpa Dawid

 

5.

 

 

1978

Smyda Agnieszka

 

6.

 

 

1976

Wereszczyński Mariusz

 

7.

 

 

1972

Przemieniecki Alfred

Lubawka

8.

 

 

1981

Krzywonos Marcin

Lubawka

9.

 

 

1981

Sidorski Sławomir

 

10.

 

 

1983

Grzegorczyk Bartłomiej

Wałbrzych

11.

 

 

1985

Bukowski Dominik

 

12.

 

 

1968

Biskup Stanisław

 

13.

 

 

1980

Pawłowski Bogusław

 

14.

 

 

1969

Pawłowski Mariusz

 

15.

 

 

1971

Tupik Andrzej

 

16.

 

 

1967

Romanik Radosław

 

17.

 

 

1985

Krusz Piotr

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

Memoriał Pawła Sosika

 • Rok 2020

REGULAMIN

WYŚCIGU KOLARSKIEGO

Memoriał Pawła Sosika

Świebodzice – 09.08.2020 r.

 

ART. 1. Organizator

Organizatorem wyścigu kolarskiego – Memoriał Pawła Sosika jest Ludowy Kolarski Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych, organizujące wyścig zgodnie z przepisami sportowymi UCI i Polskiego Związku Kolarskiego.

Wyścig będzie rozegrany w dniu 09 sierpnia 2020 roku na trasie okrężnej Świebodzice – Siodłkowice – Olszany – Świebodzice.

Adres organizatora: 58-301 Wałbrzych, ul. Chopina 1A, tel. 604 164 658,

email: lkks.g.w@wp.pl

Partnerami organizacyjnymi wyścigu są:

– Urząd Miasta Świebodzice,

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzicach,

– Dolnośląski Związek Kolarski,

 

 

Sponsorami wyścigu są:

 

 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców TORUS Wałbrzych,
 2. PHU BOGLER Joanna Guzy Wałbrzych.

ART. 2. Rodzaj wyścigu

W wyścigu mogą brać udział:

 – zawodniczki kategorii juniorki młodsze (urodzone w latach 2004 i 2005) i kategorii młodziczki(urodzone w latach 2006 i 2007), posiadające aktualne badania lekarskie i ważną na 2020 rok licencję.

 – zawodnicy, kategorii junior młodszy (urodzeni w latach 2004 i 2005) i kategorii młodzik (urodzeni w latach 2006 i 2007), posiadające aktualne badania lekarskie i ważną na 2020 rok licencję.

 Wyścig znajduje się w Kalendarzu Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

Zawodniczki i zawodnicy kategorii junior(ka) młodszy(a) oraz młodzik(czka) będą zdobywać punkty do challange’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

ART. 3. Uczestnictwo

Wyścig jest otwartym dla polskich i zagranicznych ekip klubowych oraz zawodniczek i zawodników zgłaszających się indywidualnie.

Zgłoszenia zawodniczek i zawodników należy przesłać do dnia 06.08.2020 roku, tylko drogą elektroniczną na adres email: lkks.g.w@wp.pl.  

ART. 4. Biuro wyścigu

Weryfikacja zgłoszonych zawodniczek i zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze wyścigu w dniu 09.08.2020r. roku od godz. 900 do godz. 1000 w Hali Sportowej Ośrodku Sportu i Rekreacji w Świebodzicach ul. Mieszka Starego 6.

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w biurze wyścigu w dniu 09.08.2020r. o godz. 1015 w obecności członków Komisji Sędziowskiej na linii START-META ok. 100 m od biura wyścigu.

 

ART. 5. Program minutowy wyścigu

 

Dnia  09.08.2019.

900  –  1000         – weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych  

1015                   – odprawa techniczna

Kolejność startu;

 

Długość 1-ej rundy = 18,0 km

godz. 1100    –  start kategorii junior młodszy          – dystans 3 rundy =  54,0 km

 

godz. 1102    –  start kategorii młodzik         – dystans 2 rundy =  36,0 km

 

 godz. 1105    –  start kategorii juniorka młodsza – dystans 2 rundy =  36,0 km

godz. 1106    –  start kategorii młodziczka – dystans 1 runda =  18,0 km

godz. 1300    –  dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach.

ART. 6. Klasyfikacja

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według niniejszego regulaminu.

Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej.

Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) pokona całą trasę wyścigu i minie linię mety jako pierwszy.

ART. 7. Kontrola antydopingowa                                                                                   

Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI jak również zgodnie z polskim prawem i polskimi przepisami antydopingowymi.

ART. 8. Kary                                                                                                                            

Kary zgodnie z regulaminem UCI.                                     

ART. 9. Sprawy bezpieczeństwa

Wyścig rozrywany jest przy ruchu częściowo ograniczonym. Pojęcie „ruch częściowo ograniczony” określa, że ruch jest całkowicie zamknięty na czas przejazdu kolumny wyścigowej ograniczonej od pojazdu „Pilota wyścigu” do czasu przejazdu grupy zasadniczej (peletonu), na którego końcu jedzie pojazd sędziowski „Sędziego Wyścigu” oznakowany literą „J-1” dla pierwszej grupy kolarzy i „J-2” dla drugiej grupy kolarzy, pozostała część kolumny wyścigowej porusza się po drodze zgodnie z zasadami „Prawa o ruchu drogowym”.

Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne.

ART. 10. Nagrody   

Kategoria młodzik(czka):

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (bony towarowe) o wartości:

I-sze miejsce        – 80,00 zł,

II-gie miejsce       – 60,00 zł,

III-cie miejsce     – 40,00 zł,

oraz Puchary Burmistrza Miasta ŚWiebodzice.

 

Kategoria junior(ka) młodszy(a):

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (bony towarowe) o wartości:

I-sze miejsce        – 100,00 zł,

II-gie miejsce       – 70,00 zł,

III-cie miejsce     – 50,00 zł,

oraz Puchary Burmistrza Miasta Świebodzice.

                                                                                   ART. 11. Zasady finansowania

 

Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, pozostałe koszty uczestnictwa zainteresowane kluby.

Organizator nie będzie pobierał startowego.

ART. 12. Szpitale

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz w pełni wyposażonego zespołu ratownictwa medycznego

Adresy szpitali:   

-Szpital Miejski w Świebodzicach ul. M. Skłodowskiej-Curie 3,

– Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego Wałbrzych

(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4

ART. 13. Komisja Sędziowska

Członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol w porozumieniu z organizatorem.

ART. 14.Wyniki

Organizator niezwłocznie prześle zatwierdzone przez sędziów wyniki z zawodów, na adres: dzkol@dzkol.eu.  

   

ART. 15. Postanowienia końcowe   

1.     Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 aktualne na dzień wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego dotycząca organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce.

2.    Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że:

– zapoznałem/am się z procedurą obowiązującą na czas pandemii związanej z rozszerzaniem sie choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i niniejszymi zasadami,

– będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność,

– przyjmuje do wiadomości, że Organizator wyścigu, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania moje lub innych uczestników zawodów.

3.    Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

4.    Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 1. Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.
 2. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowane przez uczestników zawodów oraz wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu.
 4. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny wyścigu w porozumieniu z organizatorem.
 5. Licencje zawodników ( trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakończenia wyścigu po ceremonii dekoracji i zwróceniu numerów startowych.
 6. W momencie zgłoszenia się do wyścigu, jego uczestnicy potwierdzają zapoznanie się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

ART. 16. Osoby odpowiedzialne za organizacje wyścigu:

 

– Mateusz Rosiak             – Prezes LKKS „GÓRNIK” Wałbrzych – Tel. 604 164 658,

– Kamil Miazga                – Dyr. tech. wyścigu – Tel. 662 712 401.

 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez

DZKOL w dniu  ………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny Wyścigu

 

  

Memoriał Pawła Sosika – 2020

LISTA ZGŁOSZEŃ

Świebodzice – 09 sierpnia 2020r.

 

KATEGORIA WIEKOWA: JUNIOR MŁODSZY – /2004 i 2005/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 554 963 10

2004

Dereń Mateusz

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 554 967 14

2004

Jakubasz Patryk

LKKS Górnik Wałbrzych

3.

 

100 742 662 14

2005

Pach Marsel

UKS Stobrawa Kluczbork

4.

 

100 847 064 44

2005

Kubica Mikołaj

UKS Stobrawa Kluczbork

5.

 

100 639 260 14

2004

Suslik Kacper

UKS Stobrawa Kluczbork

6.

 

101 067 930 41

2004

Szulski Tomasz

UKS Stobrawa Kluczbork

7.

 

100 580 199 26

2004

Borowski Michał

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

8.

 

100 629 650 07

2004

Mazur Kamil

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

9.

 

100 584 359 15

2005

Uryga Mateusz

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

10.

 

100 584 355 11

2004

Rogowski Marcin

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

11.

 

100 539 088 43

2005

Muryj Antoni

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

12.

 

100 929 291 15

2004

Halicki Igor

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

13.

 

100 806 813 48

2005

Biernacki Jakub

KKS Gostyń

14.

 

100 597 367 25

2005

Skorupiński Mikołaj

KKS Gostyń

15.

 

100 624 939 49

2004

Banaszkiewicz Jakub

KKS Gostyń

16.

 

100 802 886 01

2005

Listwoń Tomasz

KKS Gostyń

17.

 

100 539 520 87

2004

Andrzejczak Tomasz

KKS Gostyń

18.

 

100 802 878 90

2005

Struczak Patryk

KKS Gostyń

19.

 

100 903 762 94

2004

Jakubik Michał

MKS Karolina Jaworzyna Śląska

20.

 

100 647 915 36

2004

Rudowicz Hubert

TC Chrobry Głogów

21.

 

100 647 914 35

2004

Czekaj Oskar

TC Chrobry Głogów

22.

 

100 800 166 94

2004

Krawczyk Wiktor

TC Chrobry Głogów

23.

 

101 021 939 28

2005

Chudzik Kacper

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

24.

 

100 793 481 05

2004

Witek Bartłomiej

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

25.

 

100 841 350 53

2004

Jasnos Kacper

UKS Moto Jelcz-Laskowice

26.

 

100 534 523 37

2005

Stelczyk Oskar

UKS Moto Jelcz-Laskowice

27.

 

100 835 633 59

2004

Kitkowski Grzegorz

UKS Moto Jelcz-Laskowice

28.

 

100 640 185 66

2004

Łaszcz Jakub

UKS Moto Jelcz-Laskowice

29.

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: JUNIORKA MŁODSZA – /2004 i 2005/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 554 946 90

2005

Chojnacka Karolina

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 539 073 28

2004

Legieć Julia

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

3.

 

100 654 185 01

2005

Chodór Maja

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

4.

 

100 918 830 30

2004

Ratajczak Patrycja

KKS Gostyń

5.

 

100 804 467 30

2005

Szajbel Nikola

KKS Gostyń

6.

 

100 539 516 83

 

Biskup Nikola

KKS Gostyń

7.

 

100 550 974 95

2005

Tonder Judyta

MKS Karolina Jaworzyna Śląska

8.

 

100 800 170 01

2005

Szwiel Urszula

TC Chrobry Głogów

9.

 

100 800 164 92

2005

Czyż Julia

TC Chrobry Głogów

10.

 

100 564 763 13

 

Wodnicka Joanna

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZIK – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 767 802 31

2007

Abramek Jakub

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 599 230 45

2006

Ilski Szymon

LKKS Górnik Wałbrzych

3.

 

100 779 496 85

2006

Uher Patryk

LKKS Górnik Wałbrzych

4.

 

101 061 086 84

2007

Yepishka Artsiom

LKKS Górnik Wałbrzych

5.

 

100 780 379 95

2007

Sacha Wit

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

6.

 

100 539 443 10

2006

Szkudłapski Patryk

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

7.

 

101 071 541 63

2006

Wereta Bartosz

UKS Stobrawa Kluczbork

8.

 

101 068 065 79

2006

Sychla Kacper

UKS Stobrawa Kluczbork

9.

 

100 918 677 71

2007

Listwoń Mikołaj

KKS Gostyń

10.

 

100 929 958 03

2006

Kożyczak Marcel

KKS Gostyń

11.

 

100 914 743 17

2006

Kazimierowicz Konrad

TC Chrobry Głogów

12.

 

100 794 924 90

2007

Wrona Szymon

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

13.

 

100 794 923 89

2007

Stryjewski Piotr

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

14.

 

100 795 306 84

2007

Krupa Antoni

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

15.

 

100 623 639 10

2006

Rostkowski Maciej

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

16.

 

100 809 824 52

2006

Dabrowski Filip

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

17.

 

100 564 745 92

2006

Łapiński Kacper

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

18.

 

101 049 861 14

2007

Burszonowski Rafał

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

19.

 

100 564 739 86

2007

Break-Kempczyński Antoni

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

20.

 

101 049 863 16

2007

Bruchwalski Jan

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

21.

 

101 049 857 10

2007

Sienkiewicz Bartosz

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

22.

 

101 049 875 28

2007

Wiśniewski Mateusz

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

23.

 

100 803 559 92

2007

Marel Michał

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

24.

 

100 815 965 82

2007

Rudyk Jakub

UKS Moto Jelcz-Laskowice

25.

 

100 820 126 72

2007

Stelczyk Jan

UKS Moto Jelcz-Laskowice

26.

 

101 069 285 38

2007

Oleksiewicz Oskar

UKS Moto Jelcz-Laskowice

27.

 

101 069 282 35

2007

Jakubowski Gracjan

UKS Moto Jelcz-Laskowice

28.

 

100 815 959 76

2007

Błarzowski Bartosz

UKS Moto Jelcz-Laskowice

29.

 

101 069 283 36

2007

Konefał Jakub

UKS Moto Jelcz-Laskowice

30.

 

100 927 777 53

2007

Sowiński Zoltan

UKS Moto Jelcz-Laskowice

31.

 

100 816 387 19

2007

Augustyn Filip

UKS Moto Jelcz-Laskowice

32.

 

100 703 821 70

2006

Adaszak Ksawery

Akademia Kolarska „Bonecki-Team” Zbąszynek

33.

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZICZKA/2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 836 708 67

2006

Biernat Klaudia

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

101 069 227 77

2007

Janowska Zuzanna

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

3.

 

100 799 684 00

2007

Kula Weronika

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

4.

 

100 640 558 51

2006

Dąbrowska Zuzanna

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

5.

 

100 793 477 01

2007

Szunert Magdalena

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

6.

 

101 051 527 31

2006

Łuczak Natalia

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

7.

 

100 920 740 00

2006

Domachowska Olga

KKS Gostyń

8.

 

100 927 389 53

2007

Byra Adrianna

KKS Gostyń

9.

 

101 070 580 72

2006

Subzda Oliwia

TC Chrobry Głogów

10.

 

101 070 590 82

2007

Maciejewska Karolina

TC Chrobry Głogów

11.

 

100 687 681 32

2006

Józkowicz Maja

Akademia Kolarska „Bonecki-Team” Zbąszynek

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny

Plan przejazdu

Złota Spinka Prezydenta Miasta Wałbrzycha

 • Rok 2020

REGULAMIN

XXV ULICZNEGO KRYTERIUM

O ZŁOTĄ SPINKĘ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

– Memoriał Janusza Wilczewskiego

Wałbrzych – Podzamcze – 08.08.2020 r.

 

 

 

ART. 1. Organizator

Organizatorem kryterium kolarskiego o „ZŁOTĄ SPINKĘ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA” jest Ludowy Kolarski Klub Sportowy „GÓRNIK” Wałbrzych, organizujące wyścig zgodnie z przepisami sportowymi UCI i Polskiego Związku Kolarskiego.

 

Wyścig będzie rozegrany w dniu 08 sierpnia 2020 roku na terenie wałbrzyskiej dzielnicy mieszkaniowej „PODZAMCZE” na trasie dwupasmowej ulicy Podwale.

 

Adres organizatora: 58-301 Wałbrzych, ul. Chopina 1A, tel. 604 164 658,

email: lkks.g.w@wp.pl

                                                                       

Partnerami organizacyjnymi wyścigu są:

 

– Urząd Miasta Wałbrzych,

– Dolnośląski Związek Kolarski,

– Dolnośląska Akademia Kolarska.

 

 

Sponsorami wyścigu są:

 

 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców TORUS Wałbrzych,
 2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „PODZAMCZE” w Wałbrzychu,
 3. PHU BOGLER Joanna Guzy Wałbrzych.

 

ART. 2. Rodzaj wyścigu

W wyścigu mogą brać udział:

 – zawodniczki kategorii juniorki młodsze (urodzone w latach 2004 i 2005) i kategorii młodziczki(urodzone w latach 2006 i 2007), posiadające aktualne badania lekarskie i ważną na 2020 rok licencję.

 – zawodnicy, kategorii junior młodszy (urodzeni w latach 2004 i 2005) i kategorii młodzik (urodzeni w latach 2006 i 2007), posiadające aktualne badania lekarskie i ważną na 2020 rok licencję.

 – zawodnicy, kategorii amator, podzieleni na następujące grupy:

 1. kobiety open,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1981 do 1990,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1971 do 1980,
 1. mężczyźni urodzeni w roku 1970 i starsi.

 

 Wyścig znajduje się w Kalendarzu Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

Zawodniczki i zawodnicy kategorii junior(ka) młodszy(a) oraz młodzik(czka) będą zdobywać punkty do challange’u Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

ART. 3. Uczestnictwo

Kryterium uliczne o „Złotą Spinkę Prezydenta Miasta Wałbrzycha” jest wyścigiem otwartym dla polskich i zagranicznych ekip klubowych oraz zawodniczek i zawodników zgłaszających się indywidualnie.

Zgłoszenia zawodniczek i zawodników należy przesłać do dnia 06.08.2020 roku, tylko drogą elektroniczną na adres email: lkks.g.w@wp.pl.  

ART. 4. Biuro wyścigu

Weryfikacja zgłoszonych zawodniczek i zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze wyścigu w dniu 08.08.2020r. roku od godz. 1200 do godz. 1400 w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, 58-316 Wałbrzych, Aleja Podwale 1  ( 1500 m od granicy miasta od strony Świebodzic).

 

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w biurze wyścigu w dniu 08.08.2020r. o godz. 1500 w obecności członków Komisji Sędziowskiej w OSK SM Podzamcze w Wałbrzychu, Al. Podwale 1 .

 

ART. 5. Program minutowy wyścigu

 

Dnia  08.08.2019.

 

1200  –  1400         – weryfikacja zawodników                                                  

1500                   – odprawa techniczna w biurze zawodów

 

Kolejność startu;

 

Długość 1 okrążenia = 1,8 km

 

godz. 1530    –  start kategorii młodziczka     – dystans 10 okr. =  18,0 km

 

godz. 1600    –  start kategorii młodzik         – dystans 12 okr. =  21,6 km

 

 godz. 1630    –  start kategorii juniorka młodsza – dystans 12 okr. =  21,6 km

 

godz. 1715    –  start kategorii junior młodszy – dystans 15 okr. =  27,0 km

            

godz. 1800    –  start kategorii amator kobiety open + mężczyźni grupa IV

– dystans 15 okr. =  27,0 km                                              

godz. 1900    –  start kategorii amator grupa II i III – dystans 20 okr. =  36,0 km

 

godz. 2000    –  dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach.

ART. 6. Klasyfikacja

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z Przepisami Sportowymi PZKol oraz według niniejszego regulaminu.

 

Wyścig zostanie rozegrany w klasyfikacji indywidualnej.

 

Indywidualnym zwycięzcą wyścigu zostanie ten zawodnik lub zawodniczka, który(a) pokona całą trasę wyścigu i zgromadzi największa ilość punktów na lotnych finiszach.

 

Punktacja na poszczególnych okrążeniach:

 

– pierwsze okrążenie jest tzw, „okrążeniem wolnym – z numerem zero” – bez punktów,

 

– okrążenia będące krotnością cyfry „5”:

I m-ce – 5 pkt,

II m-ce – 3 pkt,

III m-ce – 2 pkt,

IV m-ce – 1 pkt.

– pozostałe okrążenia:

I m-ce – 2 pkt,

II m-ce – 1 pkt.

– meta:

I m-ce – 10 pkt,

II m-ce – 8 pkt,

III m-ce – 6 pkt,

IV m-ce – 4 pkt.

V m-ce – 2 pkt.

ART. 7. Kontrola antydopingowa                                                                                  

Kontrola antydopingowa odbędzie się zgodnie z przepisami UCI jak również zgodnie z polskim prawem i polskimi przepisami antydopingowymi.

ART. 8. Kary                                                                                                                            

Kary zgodnie z regulaminem UCI.                                     

ART. 9. Sprawy bezpieczeństwa

Wyścig rozrywany jest przy ruchu całkowicie zamkniętym.

Uczestnicy wyścigu muszą zawrzeć wszelkie ubezpieczenia własne.

 

 

ART. 10. Nagrody   

Kategoria młodzik(czka):

 

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (bony towarowe) o wartości:

I-sze miejsce        – 80,00 zł,

II-gie miejsce       – 60,00 zł,

III-cie miejsce     – 40,00 zł,

oraz Puchary Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

 

Kategoria junior(ka) młodszy(a):

 

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe (bony towarowe) o wartości:

I-sze miejsce        – 100,00 zł,

II-gie miejsce       – 70,00 zł,

III-cie miejsce     – 50,00 zł,

oraz Puchary Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

 

Zawodniczka, która zajmie pierwsze miejsce otrzyma „Nagrodę im. Janusza Wilczewskiego”

 

Kategoria amator:

 

Zawodnicy(czki), które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody finansowe o wartości:

I-sze miejsce        – 150,00 zł,

II-gie miejsce       – 100,00 zł,

III-cie miejsce     – 50,00 zł,

oraz Puchary Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

 

Zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów przelicznikowych w kryterium otrzyma „ZŁOTĄ SPINKĘ PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA”. Przy równej ilości punktów spinkę otrzyma zawodnik starszy rocznikowo.

Punkty przelicznikowe będą obliczone według następującej reguły: ilość punktów zdobytych w kryterium razy ilość zawodników, którzy wystartowali w danej kategorii wiekowej podzielone przez ilość zawodników, którzy wystartowali w najliczniejszej kategorii wiekowej.

                                                                                         ART. 11. Zasady finansowania

 

Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywa organizator i współorganizatorzy, pozostałe koszty uczestnictwa zainteresowane kluby.

 

Startowe dla kategorii amator wynosi 50,00 zł (wpłaty w biurze zawodów podczas weryfikacji), natomiast startowego od kategorii junior(ka) młodszy(a) organizator nie będzie pobierał.

ART. 12. Szpitale

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz w pełni wyposażonego zespołu ratownictwa medycznego

 

Adresy szpitali:   

 

Specjalistyczny Szpital im. Dra A. Sokołowskiego Wałbrzych

(Piaskowa Góra) ul. Sokołowskiego 4


ART. 13. Komisja Sędziowska

 

Członków Komisji Sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol w porozumieniu z organizatorem.

ART. 14.Wyniki

Organizator niezwłocznie prześle zatwierdzone przez sędziów wyniki z zawodów, na adres: dzkol@dzkol.eu.  

 

 

 

ART. 15. Postanowienia końcowe   

 

1.     Wszystkich uczestników wyścigu obowiązują ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 aktualne na dzień wyścigu oraz Rekomendacja Polskiego Związku Kolarskiego dotycząca organizacji wyścigów kolarskich o ograniczonej liczbie uczestników w związku z transmisją koronawirusa w Polsce.

2.    Zgłoszenie się do zawodów jest jednocześnie oświadczeniem, że:

– zapoznałem/am się z procedurą obowiązującą na czas pandemii związanej z rozszerzaniem sie choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 i niniejszymi zasadami,

– będę uczestniczył/a w zawodach na własną odpowiedzialność,

– przyjmuje do wiadomości, że Organizator wyścigu, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania moje lub innych uczestników zawodów.

3.    Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych i wszyscy winni być ubezpieczeni przez macierzyste Kluby. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

4.    Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 1. Trenerzy, kierowcy, mechanicy i masażyści ekip uczestniczących w wyścigu muszą posiadać licencję i być ubezpieczeni przez Klub.
 2. Za zaginiony sprzęt i rzeczy pozostawione w czasie trwania zawodów oraz niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Organizator nie ponosi winy za wypadki spowodowane przez uczestników zawodów oraz wypadki losowe zaistniałe w czasie dojazdu i odjazdu zawodników na wyścig i z wyścigu.
 4. We wszystkich sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyduje sędzia główny wyścigu w porozumieniu z organizatorem.
 5. Licencje zawodników ( trenerów) zostaną zwrócone w dniu zakończenia wyścigu po ceremonii dekoracji i zwróceniu numerów startowych.
 6. W momencie zgłoszenia się do wyścigu, jego uczestnicy potwierdzają zapoznanie się z regulaminem i zobowiązują się do jego przestrzegania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.

 

 

ART. 16. Osoby odpowiedzialne za organizacje wyścigu:

 

– Mateusz Rosiak             – Prezes LKKS „GÓRNIK” Wałbrzych – Tel. 604 164 658,

– Kamil Miazga                – Dyr. tech. wyścigu – Tel. 662 712 401.

 

 

 

 

Plan sytuacyjny kryterium

 

 

 Złota Spinka Prezydenta Miasta Wałbrzycha – 2020

LISTA ZGŁOSZEŃ

Wałbrzych – 08 sierpnia 2020r.

 

KATEGORIA WIEKOWA: JUNIOR MŁODSZY – /2004 i 2005/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 554 963 10

2004

Dereń Mateusz

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 554 967 14

2004

Jakubasz Patryk

LKKS Górnik Wałbrzych

3.

 

100 742 662 14

2005

Pach Marsel

UKS Stobrawa Kluczbork

4.

 

100 847 064 44

2005

Kubica Mikołaj

UKS Stobrawa Kluczbork

5.

 

100 639 260 14

2004

Suslik Kacper

UKS Stobrawa Kluczbork

6.

 

101 067 930 41

2004

Szulski Tomasz

UKS Stobrawa Kluczbork

7.

 

100 580 199 26

2004

Borowski Michał

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

8.

 

100 629 650 07

2004

Mazur Kamil

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

9.

 

100 584 359 15

2005

Uryga Mateusz

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

10.

 

100 584 355 11

2004

Rogowski Marcin

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

11.

 

100 539 088 43

2005

Muryj Antoni

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

12.

 

100 929 291 15

2004

Halicki Igor

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

13.

 

100 806 813 48

2005

Biernacki Jakub

KKS Gostyń

14.

 

100 597 367 25

2005

Skorupiński Mikołaj

KKS Gostyń

15.

 

100 624 939 49

2004

Banaszkiewicz Jakub

KKS Gostyń

16.

 

100 802 886 01

2005

Listwoń Tomasz

KKS Gostyń

17.

 

100 539 520 87

2004

Andrzejczak Tomasz

KKS Gostyń

18.

 

100 802 878 90

2005

Struczak Patryk

KKS Gostyń

19.

 

100 903 762 94

2004

Jakubik Michał

MKS Karolina Jaworzyna Śląska

20.

 

100 647 915 36

2004

Rudowicz Hubert

TC Chrobry Głogów

21.

 

100 647 914 35

2004

Czekaj Oskar

TC Chrobry Głogów

22.

 

100 800 166 94

2004

Krawczyk Wiktor

TC Chrobry Głogów

23.

 

101 021 939 28

2005

Chudzik Kacper

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

24.

 

100 793 481 05

2004

Witek Bartłomiej

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

25.

 

100 841 350 53

2004

Jasnos Kacper

UKS Moto Jelcz-Laskowice

26.

 

100 534 523 37

2005

Stelczyk Oskar

UKS Moto Jelcz-Laskowice

27.

 

100 835 633 59

2004

Kitkowski Grzegorz

UKS Moto Jelcz-Laskowice

28.

 

100 640 185 66

2004

Łaszcz Jakub

UKS Moto Jelcz-Laskowice

29.

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: JUNIORKA MŁODSZA – /2004 i 2005/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 554 946 90

2005

Chojnacka Karolina

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 539 073 28

2004

Legieć Julia

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

3.

 

100 654 185 01

2005

Chodór Maja

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

4.

 

100 918 830 30

2004

Ratajczak Patrycja

KKS Gostyń

5.

 

100 804 467 30

2005

Szajbel Nikola

KKS Gostyń

6.

 

100 539 516 83

 

Biskup Nikola

KKS Gostyń

7.

 

100 550 974 95

2005

Tonder Judyta

MKS Karolina Jaworzyna Śląska

8.

 

100 800 170 01

2005

Szwiel Urszula

TC Chrobry Głogów

9.

 

100 800 164 92

2005

Czyż Julia

TC Chrobry Głogów

10.

 

100 564 763 13

 

Wodnicka Joanna

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZIK – /2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 767 802 31

2007

Abramek Jakub

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

100 599 230 45

2006

Ilski Szymon

LKKS Górnik Wałbrzych

3.

 

100 779 496 85

2006

Uher Patryk

LKKS Górnik Wałbrzych

4.

 

101 061 086 84

2007

Yepishka Artsiom

LKKS Górnik Wałbrzych

5.

 

100 780 379 95

2007

Sacha Wit

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

6.

 

100 539 443 10

2006

Szkudłapski Patryk

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

7.

 

101 071 541 63

2006

Wereta Bartosz

UKS Stobrawa Kluczbork

8.

 

101 068 065 79

2006

Sychla Kacper

UKS Stobrawa Kluczbork

9.

 

100 918 677 71

2007

Listwoń Mikołaj

KKS Gostyń

10.

 

100 929 958 03

2006

Kożyczak Marcel

KKS Gostyń

11.

 

100 914 743 17

2006

Kazimierowicz Konrad

TC Chrobry Głogów

12.

 

100 794 924 90

2007

Wrona Szymon

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

13.

 

100 794 923 89

2007

Stryjewski Piotr

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

14.

 

100 795 306 84

2007

Krupa Antoni

KS Deichmann SKSM Abus Sobótka

15.

 

100 623 639 10

2006

Rostkowski Maciej

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

16.

 

100 809 824 52

2006

Dabrowski Filip

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

17.

 

100 564 745 92

2006

Łapiński Kacper

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

18.

 

101 049 861 14

2007

Burszonowski Rafał

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

19.

 

100 564 739 86

2007

Break-Kempczyński Antoni

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

20.

 

101 049 863 16

2007

Bruchwalski Jan

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

21.

 

101 049 857 10

2007

Sienkiewicz Bartosz

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

22.

 

101 049 875 28

2007

Wiśniewski Mateusz

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

23.

 

100 803 559 92

2007

Marel Michał

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

24.

 

100 815 965 82

2007

Rudyk Jakub

UKS Moto Jelcz-Laskowice

25.

 

100 820 126 72

2007

Stelczyk Jan

UKS Moto Jelcz-Laskowice

26.

 

101 069 285 38

2007

Oleksiewicz Oskar

UKS Moto Jelcz-Laskowice

27.

 

101 069 282 35

2007

Jakubowski Gracjan

UKS Moto Jelcz-Laskowice

28.

 

100 815 959 76

2007

Błarzowski Bartosz

UKS Moto Jelcz-Laskowice

29.

 

101 069 283 36

2007

Konefał Jakub

UKS Moto Jelcz-Laskowice

30.

 

100 927 777 53

2007

Sowiński Zoltan

UKS Moto Jelcz-Laskowice

31.

 

100 816 387 19

2007

Augustyn Filip

UKS Moto Jelcz-Laskowice

32.

 

100 703 821 70

2006

Adaszak Ksawery

Akademia Kolarska „Bonecki-Team” Zbąszynek

33.

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MŁODZICZKA/2006 i 2007/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

100 836 708 67

2006

Biernat Klaudia

LKKS Górnik Wałbrzych

2.

 

101 069 227 77

2007

Janowska Zuzanna

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

3.

 

100 799 684 00

2007

Kula Weronika

UKS Centrum Spedycja Pawbud Nowa Ruda

4.

 

100 640 558 51

2006

Dąbrowska Zuzanna

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

5.

 

100 793 477 01

2007

Szunert Magdalena

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

6.

 

101 051 527 31

2006

Łuczak Natalia

LKS Atom Boxmet Dzierżoniów

7.

 

100 920 740 00

2006

Domachowska Olga

KKS Gostyń

8.

 

100 927 389 53

2007

Byra Adrianna

KKS Gostyń

9.

 

101 070 580 72

2006

Subzda Oliwia

TC Chrobry Głogów

10.

 

101 070 590 82

2007

Maciejewska Karolina

TC Chrobry Głogów

11.

 

100 687 681 32

2006

Józkowicz Maja

Akademia Kolarska „Bonecki-Team” Zbąszynek

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: KOBIETY OPEN

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

1978

Smyda Agnieszka

Chełmsko Śląskie

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MĘŻCZYŹNI – /1981 do1990/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

1982

Zdziebłko Dawid

Chełmsko Śląskie

2.

 

 

1983

Grzegorczyk Bartłomiej

Wałbrzych

3.

 

 

1984

Szenderski Marcin

Pokój

4.

 

 

1987

Fiolka Marcin

Namysłów

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MĘŻCZYŹNI – /1971 do1980/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

1979

Zarębski Jarosław

Bolesławice

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

KATEGORIA WIEKOWA: MĘŻCZYŹNI – /1970 i starsi/

l.p.

Nr start.

KOD UCI ID

Rok urodzenia

Nazwisko i imię

Klub / Szkółka kolarska / Miejscowość

1.

 

 

1967

Romanik Radosław

Chełmsko Śląskie

2.

 

 

1968

Biskup Stanisław

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny